وبلاگ سبز مشاور

اصلاحیه دفترچه ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی 98

اصلاحیه انتخاب رشته کنکور كارشناسی ناپیوسته 98

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام کد رشـته محل های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 و اطلاعیه های‌‌ مورخ 98/02/16 و 98/02/22 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان، به اطلاع داوطلبانی که قبلاً در مهلت تعیین شده، در آزمون مذکور ثبت نام و انتخاب رشته نموده‌اند‌ (اعم از متقاضیان رشته­ های با آزمون و رشته های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) می‌رساند که اصلاحات و همچنین کدرشته های تحصیلی جدید علاوه بر رشته های تحصیلی موجود در دفترچه راهنمای آزمون مذکور بعد از انتشار دفترچه راهنما و اطلاعیه‌ مورخ 98/02/16 به شرح ذیل به این سازمان واصل گردیده است.

داوطلبان (اعم از متقاضیان پذیرش در رشته های با آزمون و یا متقاضیان پذیرش در رشته های بدون آزمون ) در صورت تمایل می توانند پس از مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنما، اطلاعیه‌های‌ مذکور (قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org) و مندرجات این اطلاعیه، در بازه زمانی 98/05/08 لغایت 98/05/11  نسبت به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

الف – کد رشته‌محل‌های جدید آزمون کاردانی به کارشناسی

110 – علوم آزمایشگاهی

توضیحات

جنس پذیرش

ظرفیت و نیمسال پذیرش

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

کد رشته

محل

دوره

تحصیلی

مردزندوماول

فاقد خوابگاه

مردزن15

دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد

6356روزانه

111 – مامایی

ممنوعیت انتقال – ویژه کاردان های  مامایی شاغل در طرح پزشک خانواده استان سیستان و بلوچستان

زن6

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

6350

روزانه

113 – هوشبری

فاقد خوابگاه

مردزن20

دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد

6355

روزانه

202 – ایمنی صنعتی و محیط کار

مردزن80موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد6340غیرانتفاعی
مردزن80موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان)6345غیرانتفاعی

210 – مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مردزن80موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین)6346غیرانتفاعی
مردزن80موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان6347غیرانتفاعی

215 – مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

مردزن80موسسه غیرانتفاعی خراسان – مشهد6339غیرانتفاعی

512 – علوم ورزشی

مردزن80موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد6357غیرانتفاعی

514 – علمی – کاربردی حسابداری

مردزن30دانشگاه گنبد6349روزانه

518 – مدیریت بازرگانی

مردزن80موسسه غیرانتفاعی کرمان6341غیرانتفاعی
مردزن80موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری6342غیرانتفاعی
مردزن80موسسه غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر6344غیرانتفاعی

518 – مدیریت دولتی

مردزن80موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری6343غیرانتفاعی
مردزن80موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی – قایمشهر6348غیرانتفاعی

605 – علمی – کاربردی ارتباط تصویری

زن30آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج)6351روزانه
زن10آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج)6352روزانه
زن10آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج)6353نوبت دوم
زن30آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج)6354نوبت دوم

ب- کد رشته محل‌های حذف شده:

کدرشته محل‌ مندرج در جدول ذیل حذف شده است و برای آن پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.

کد رشته امتحانیکد رشته محلدوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلینام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیلتوضیحات
1021032غیر انتفاعیمهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کارمؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهانحذف شده است.

 

ج- افزایش ظرفیت پذیرش:

کد رشته امتحانیکد رشته محلدوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلینام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل‌ ‌تحصیلتوضیحات
2041591روزانهمهندسی تکنولوژی برق – قدرتآموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریفافزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
2041592روزانهمهندسی تکنولوژی برق – قدرتآموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریفافزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
2041695نوبت دوممهندسی تکنولوژی برق – قدرتآموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریفافزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
2041696نوبت دوممهندسی تکنولوژی برق – قدرتآموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریفافزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
2324034روزانهمهندسی اجرایی عمرانآموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریفافزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
2324035روزانهمهندسی اجرایی عمرانآموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریفافزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
2324148نوبت دوممهندسی اجرایی عمرانآموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریفافزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
2324149نوبت دوممهندسی اجرایی عمرانآموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریفافزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر

 

د- کاهش ظرفیت پذیرش:

کد رشته امتحانیکد رشته محلدوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلینام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل‌ تحصیلتوضیحات
1111134روزانهماماییدانشگاه علوم پزشکی زاهدانکاهش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 9 نفر

 

ﻫ – تغییر نیمسال پذیرش:

کد رشته امتحانیکد رشته محلدوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلینام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیلتوضیحات
1011018روزانهتکنولوژی اتاق عملدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1031052روزانهبهداشت عمومیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1071095روزانهتکنولوژی پرتوشناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1071096روزانهتکنولوژی پرتوشناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهدپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1101116روزانهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1101117روزانهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مشهدپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1111134روزانهماماییدانشگاه علوم پزشکی زاهدانپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1111135روزانهماماییدانشگاه علوم پزشکی زنجانپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1111144

روزانه

ماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
1121172روزانهمدارک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریپذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.

 

و – شرایط و ضوابط و نشانی برخی از مؤسسات آموزش عالی:

1- آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شماره دو تهران (شهید شمسی‌پور): این آموزشکده فاقد خوابگاه می‌باشد.

2- مؤسسه غیر انتفاعی رشدیه – تبریز: این مؤسسه دارای خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دختر می‌باشد. ضمناً بند 4 از شرایط و ضوابط اختصاصی این مؤسسه مندرج در صفحه 153 دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.

3- مؤسسه غیرانتفاعی هرمزان – بیرجند :  نشانی جدید مؤسسه: استان خراسان جنوبی ، شهر بیرجند ، خیابان شهدا ، شهدا 6

منبع : روابط عمومی سازمان سنجش

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + یک =