معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطلاعات در جهان و به تبع آن در کشور و تکیه برآن به عنوان عامل اصلی توسعه پایدار ضرورت بکارگیری آموزشهای مرتبط را در سطوح مختلف ایجاب می نماید. با توجه به نیاز صنعت مخابرات کشور و ضروریات توسعه در حوزه هائی نظیر مخابرات سیار، کاربردهای فیبر نوری “دولت الکترونیک” ، “تجارت الکترونیک” و دیگر زمینه های مرتبط و همینطور نیاز مبرم کشور به نیروهای متخصص در این حیطه ها که به نوعی مورد تأکید مواد ۴۶ الی ۲۳۱ قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجم قرار گرفته است، و نیز با عنایت به کاربرد فناوری های جدید در شبکه های مخابراتی کشور آموزش های مربوط به بهره برداری و اپراتوری این شبکه ها (و اجزاء آنها اولویت خاصی در رفع نیازها در این حوزه از صنعت برخوردار می باشد.

به منظور تربیت نیروی انسانی موردنیاز، و ایجاد بستری مناسب برای تربیت کارشناسان توانمند، دوره مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) با برنامه ریزی درسی متناسب با نیازها و محدودیتهای شغلی – تخصصی در این زمینه، با مشخصات ذیل تدوین گردیده است

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

مهندس فناور ICT کارشناسی است که به منظور انجام کار در یکی از زمینه های شغلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت های پیاده سازی، تعمیر نگهداری، بهره برداری بهینه و مدیریت سیستم های مخابراتی کشور و صنایع وابسته به آن با بینش، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه – تحلیل بتواند طرحها و پروژه های مخابراتی را در ابعاد مختلف اجراء و هدایت نماید.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

لزوم توجه به نقش اساسی و مهم ارتباطات فناوری اطلاعات در توسعه بخش های زیر بنائی اقتصاد کشور و نیاز به این فناوری در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین پیشرفت فوق العاده سریع و گسترده سیستمهای مخابراتی و فناوریهای بکار گرفته شده و تحقیقات عمیق وسیع در بهبود این ابزارها برای ارائه خدمات بهتر، ایجاب می نماید.

تا متخصصانی تربیت کردند که از طریق دانش فنی و آشنایی علمی و عملی با فناوریهای موجود در صنایع ارتباطی در زمینه های تخصصی مربوطه آماده تصدی شغل یا مشاغل خاص از مجموعه مشاغل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کارشناسی باشند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • د- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

 • نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستم های مخابراتی در بخش های مختلف ICTو شبکه های ICT کشور در سطح کارشناسی و ارتقاء دانش فنی در محیط کار
 • تنظیم و اجرای برنامه های دورهای سیستمهای ICT کشور و صدور دستورالعمل های فنی مورد نیاز
 • سرپرستی کاردان های IT و ICT در زمینه های مختلف و تنظیم برنامه آموزش دوره ای برای ارتقاء دانش فنی آنان در محیط کار
 • تجزیه و تحلیل مشکلات فنی کار و تنظیم گزارشات فنی و ارزیابی کمی و کیفی امکانات شبکه های ICT ایران
 • ارائه طرحهای نوین و تحقیقاتی در زمینه استفاده جامع تر از امکانات ICT موجود و اجرای تکنیکهای نو مطابق با استانداردهای جدید در زمینه های تخصصی
 • مستند کردن تجارب کاری تجزیه و تحلیل و بکارگیری آنها در بهره وری از امکانات ICT موجود کشور.

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

 • کارشناس سیستم های انتقال
 • کارشناس تجهیزات آنتن و مایکروویو
 • کارشناس Server شبکه
 • کارشناس سیستم های اطلاعاتی
 • کارشناس تولید و ناظر بر تولید محتوی الکترونیکی
 • کارشناس شبکه رادیویی مخابرات سیار

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

 • – عناوین رشته های تحصیلی مرتبط
 • داشتن مدرک کاردانی مرتبط
 • کاردانی های غیر مرتبط به شرط گذراندن ۱۲ واحد درسی به تشخیص شورای آموزشی مرکز مجری

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس پایه رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار ۱
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مخابرات سیار
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) – مخابرات سیار  را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

رشته-کاردانی-فنی-صنایع-قند-دانشگاه-علمی-کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 8 =