معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطلاعات در جهان و به تبع آن در کشور و تکیه بر آن به عنوان عامل اصلی توسعه پایدار ضرورت بکارگیری آموزشهای مرتبط را در سطوح مختلف ایجاب می نماید. | با توجه به نیاز صنعت مخابرات کشور و ضروریات توسعه در حوزه هائی نظیر مخابرات سیار، کاربردهای فیبرنوری “دولت الکترونیک” ، “تجارت الکترونیک” و دیگر زمینه های مرتبط و همینطور نیاز مبرم کشور به نیروهای متخصص در این حیطه ها که به نوعی مورد تاکید مواد ۴۶ الی ۲۳۱ قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجم قرار گرفته است، و نیز با عنایت به کاربرد فناوری های جدید در شبکه های مخابراتی کشور آموزشهای مربوط به بهره برداری و اپراتوری این شبکه ها و اجزاء آنها اولویت خاصی در رفع نیازها در این حوزه از صنعت برخوردار می باشد. ب

ه منظور تربیت نیروی انسانی موردنیاز، و ایجاد بستری مناسب برای تربیت کارشناسان توانمند، دوره مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) با برنامه ریزی درسی متناسب با نیازها و محدودیت های شغلی – تخصصی در این زمینه، با مشخصات ذیل تدوین گردیده است

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

مهندس فناور ICT کارشناسی است که به منظور انجام کار در یکی از زمینه های شغلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت های پیاده سازی، تعمیر نگهداری، بهره برداری بهینه و مدیریت سیستم های مخابراتی کشور و صنایع وابسته به آن با بینش، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه – تحلیل بتواند طرح ها و پروژه های مخابراتی را در ابعاد مختلف اجراء و هدایت نماید.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

لزوم توجه به نقش اساسی و مهم ارتباطات فناوری اطلاعات در توسعه بخش های زیر بنائی اقتصاد کشور و نیاز به این فناوری در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین پیشرفت فوق العاده سریع و گسترده سیستم های مخابراتی و فناوری های بکار گرفته شده و تحقیقات عمیق وسیع در بهبود این ابزارها برای ارائه خدمات بهتر، ایجاب می نماید.

تا متخصصانی تربیت کردند که از طریق دانش فنی و آشنایی علمی و عملی با فناوریهای موجود در صنایع ارتباطی در زمینه های تخصصی مربوطه آماده تصدی شغل یا مشاغل خاص از مجموعه مشاغل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کارشناسی باشند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

 • نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستم های مخابراتی در بخش های مختلف ICT و شبکه های ICT کشور در سطح
 • کارشناسی و ارتقاء دانش فنی در محیط کار
 • تنظیم و اجرای برنامه های دورهای سیستم های ICT کشور و صدور دستورالعمل های فنی مورد نیاز
 • سرپرستی کاردان های IT و ICT در زمینه های مختلف و تنظیم برنامه آموزش دوره ای برای ارتقاء دانش فنی آنان در محیط
 • تجزیه و تحلیل مشکلات فنی کار و تنظیم گزارشات فنی و ارزیابی کمی و کیفی امکانات شبکه های ICT ایران
 • ارائه طرح های نوین و تحقیقاتی در زمینه استفاده جامع تر از امکانات ICT موجود و اجرای تکنیک های نو مطابق با استانداردهای جدید در زمینه های تخصصی
 • مستند کردن تجارب کاری تجزیه و تحلیل و بکارگیری آنها در بهره وری از امکانات ICT موجود کشور

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

 • کارشناس سیستم های انتقال
 • کارشناس تجهیزات آنتن و مایکروویو
 • کارشناس Server شبکه
 • کارشناس سیستم های اطلاعاتی
 • کارشناس تولید و ناظر بر تولید محتوی الکترونیکی
 • کارشناس نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم های سوئیچ
 • تحلیل ترافیک و سیگنالینگ شبکه های مخابراتی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

 • داشتن مدرک کاردانی مرتبط
 • کاردانی های غیر مرتبط به شرط گذراندن ۱۲ واحد درسی به تشخیص شورای آموزشی مرکز مجری

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را میتوان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
دروس پایه رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
ترم اول رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
ترم دوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
ترم سوم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) - بهره برداری از سیستم های مخابراتی
ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) – بهره برداری از سیستم های مخابراتی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 19 =