معرفی رشته های کارشناسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دعاوی مدنی از فراوانی و گستردگی فوق العاده ای برخوردار است بگونه ای که حتی شمارش آنها به آسانی ممکن نیست تا چه رسد به آگاهی از مقررات و ضوابط هریک از آنها ، از یک جهت دعاوی مذکور به مالی و غیر مالی تقسیم می شود و از جهت دیگر می توان آنها را به دعاوی ناشی از قرارداد و دعاوی خارج از قرارداد تقسیم کرد که هریک از آنها دارای ده ها عنوان و زیر مجموعه می باشد . شرایط تقدیم دادخواست ، نحوه طرح دعوی و چگونگی دفاع در برابر دعاوی ، مستلزم شناخت کامل مباحث مربوط به حقوق مدنی و شیوه های دادرسی مدنی است.

در این مطلب به معرفی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی رشته ای تحصیلی شامل موضوعاتی از قبیل حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، حقوق خانواده و نحوه دادرسی مدنی است که با فراگیری آن امکان و توانایی ارشاد و معاضدت مراجعین به دستگاه قضایی در زمینه تخصصی دعاوی مدنی فراهم می شود .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به تخصصی بودن موضوعات حقوقی ، امکان اشراف و اطلاع نسبت به مباحث آن حتی برای کارشناسان حقوق نیز ممکن نیست چه رسد به عموم مردم . بنابراین ضروری است که افرادی در مباحث ویژه امور و دعاوی مدنی و شرایط طرح ویا دفاع از آن تربیت شوند و موضوعات لازم و تخصصی را در این زمینه فرا گیرند تا بتوانند به صورت حرفه ای ها مراجعین را راهنمایی کنند .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – درک درست مسایل ، درخواست ها و پرسش های ارباب رجوع ( در زمینه مسائل مدنی )
 2. – شناخت مراحل مختلف دادرسی مدنی از دادرسی نخستین تا مرحله فرجام خواهی
 3. – اشراف کامل به قوانین و مقررات و نیز آرای وحدت رویه و بخشنامه های صادره در خصوص موضوع.
 4. – شناخت کامل شرایط و ضوابط طرح دعوی و یا دفاع از دعوای مربوطه راهنمایی و ارشاد درست ارباب رجوع با بکارگیری اطلاعات و مهارت های ذکر شده در بالا.

مشاغل قابل احراز رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

 • – مدیر و کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادگاه های عمومی و انقلاب
 • – مدیر و کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادسراها
 • – کارشناس حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 • – دفتریار
 • – سردفتر
 • – وکالت (منوط به دارا بودن کاردانی مرتبط)
 • – قضاوت (منوط به دارا بودن کاردانی مرتبط)
 • – کارشناس حقوقی
 • – کارشناس مسئول حقوقی
 • – مدیر حقوقی
 • – مسئول دفاتر پیشخوان قضایی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

– فارغ التحصیلان کاردانی رشته های ذیل:

 1. ارشاد و معاضدت قضایی،
 2. علوم ثبتی،
 3. نگارش حقوقی،
 4. دستیار قضایی،
 5. شورای حل اختلاف ،
 6. ضابطین قضایی،
 7. خدمات قضایی و سایر کاردانی های حقوق
 8. فارغ التحصیلان کاردانی سایر رشته ها با گذراندن دروس جبرانی
 9. داشتن شرایط عمومی تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و حرفه ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری :

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار:

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

جدول دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس اموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 4 =