دانشگاه آزاد

انتخاب رشته گروه علوم پزشکی آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 98

انتخاب رشته های پزشکی کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

انتخاب رشته و پذیرش دانشجو آزمون کاردانی به کارشناسی 98 رشته های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد شروع شد :

نحوه انتخاب رشته :

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از سه شنبه 12شهریور آغاز و تا روز چهارشنبه 20 شهریور ادامه خواهد داشت.

کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 98 در صورت تمایل می توانند بـا مراجعـه بـه سـامانه انتخـــاب رشـــته دانشـــگاه آزاد اســـلامی بـــه آدرس www.azmoon.org و ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسـبت به انتخاب یک رشته و حداکثر 20 محل متناسب با کد رشـته امتحانی خود اقدام نمایند.

تبصره 1: داوطلبان لازم است ابتدا بـا اسـتفاده از شـماره داوطلبی و کد ملی نسبت به ورود به سـامانه انتخـاب رشـته اقدام نمایند.

هر داوطلب به منظور شروع انتخـاب رشـته لازم است با مطالعه توضیحات مندرج در سامانه نسبت به پرداخت الکترونیکی مبلغ 460000 ریال از طریق سامانه مـذکور اقـدام نماید.

داوطلبان پس از پرداخت وجه انتخاب رشته میتواننـد یک رشته و حداکثر 20 محل را با توجه به کد رشته امتحـانی خود انتخاب و در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت نمایند.

تبصره 2: عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقـرر و مطـابق اطلاعیـه هـای صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـلامی بوده و پس از انقضای مهلت مقرر امکان انتخاب رشته تحـت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

انتخاب رشته های پزشکی کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد
انتخاب رشته های پزشکی کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

شیوه پذیرش دانشجو در انتخاب رشته گروه علوم پزشکی آزمون کارشناسی ناپیوسته 98 دانشگاه آزاد

هر کد رشـته /محـل در دانشـگاه آزاد اسـلامی دارای ظرفیتی میباشد که در مقابـل کـد و عنـوان رشـته /محـل در جدول شماره یک درج گردیده است. میزان پـذیرش دانشـجو تابعی از ظرفیت پذیرش و ضریبی (بزرگتر از یک) است که با توجه به نوع رشته / محل متفاوت میباشد.

سهمیه ها :

براساس ضوابط و مصوبات مربوطه و نیـز بـا عنایـت بـه دفترچه راهنمای ثبت نـام آزمـون کارشناسـی ناپیوسـته سـال 1398، داوطلبان با توجه به شرایط خود می توانستند متقاضـی یکی از سهمیه های مندرج ذیل شوند.

توضیحات مربوط به هر یک از سهمیه ها در دفترچه فوق الذکر درج گردیده است.

سهمیه ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا :

1) ایثارگران:

با توجه به تصویب قانون برنامه پنج سـاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایــران (1400-1396) توســط مجلــس شورای اسلامی، ماده 90 این قانون علاوه بر مـاده 70 قـانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصـلاحیه بعـدی آن در ماده 47 قانون الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از مقررات مـالی دولـت در ایـن آزمـون اجـرا و گـزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت می گیرد.

براساس قوانین فوق :

1- بیست و پنج درصد (25%) ظرفیت هر کد رشته محـل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر ، آزادگان و همسـر و فرزنــدان آنــان، جانبــازان 25 درصــد و بــالاتر و همســر و فرزندان آنان اختصاص دارد . (سهمیه ایثـارگران 25 درصـد ظرفیت)

2-پنج درصد (5%) ظرفیت هر کد رشـته محـل نیـز بـه جانبازان زیر 25درصد و همسر و فرزندان آنان،همسـر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش مـاه حضـور داوطلبـان در جبهه (ستاد کل نیروهای مسـلح، داوطلبـان بسـیجی و جهـاد سازندگی اختصـاص دارد.(سـهمیه ایثـارگران 5درصـد ظرفیت)

2) رزمندگان :

رزمندگان (با حداقل 6 ماه حضور در جبهه) جزو سـهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمنـدگان میباشند. حدنصاب نمره برای این داوطلبان 75 درصـد نمـره  گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر میباشد.

3) خانواده شهدا :

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید جـزو سهمیه خانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه خانواده شهدا میباشند.

انتخاب رشته اینترنتی رشته های علوم پزشکی کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 98

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در هـر یـک از مجموعـه امتحانی لازم است :

  • 1- به سامانه ثبت نام مرکز سـنجش و پـذیرش بـه آدرس www.azmoon.iau.ac.ir مراجعه نمایند.
  • 2- با استفاده از شماره داوطلبی و کـد ملـی وارد سـامانه انتخاب رشته شوند.
  • 3-نسبت به پرداخت مبلـغ 460000 ریـال بـه صـورت الکترونیکی از طریق سامانه اقدام نمایند.
  • 4 -رشته /محل های مورد نظر خود را به ترتیب اولویـت از میان رشته های مندرج در سامانه انتخاب نمایند.
  • 5-انتخاب رشته داوطلب زمانی به اتمام میرسد که کـد رهگیری را از سامانه دریافت نماید.لازم است داوطلبان نسخه چاپی انتخاب رشته خود را تهیه و تا زمان اعلام نتـایج حفـظ نمایند.
رشته های علوم پزشکی کنکور کاردانی به کارشناسی
رشته های علوم پزشکی کنکور کاردانی به کارشناسی

تذکرات مهم در رابطه با انتخاب رشته های علوم پزشکی کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 98

1- دانشجو موظف است کلیه مقررات و ضـوابط عمـومی دانشگاه آزاد اسلامی و ضوابط خاص واحد یا مرکز دانشگاهی محل تحصیل خودر را کاملاً رعایت نماید و در صورت عـدم رعایت آنها در هر مرحله از تحصیل، مشمول اعمال آییننامـه مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه خواهد شد.

2- چنانچه در هـر یـک از مراحـل ثبـت نـام در آزمـون، برگزاری، اعلام نتایج، ثبت نام در دوره و یـا در طـول مـدت تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی مشخص گردد کـه داوطلـب فاقد یکی از شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده و یا تحـت هر عنوانی تخلف و سؤاستفاده نموده است،از ادامـه تحصـیل وی جلوگیری به عمـل آمـده و مطـابق آیـین نامـه انضـباطی دانشگاه آزاد اسلامی با او رفتار خواهد شد.

3-کارکنان واحدها و مراکـز دانشـگاه آزاد اسـلامی در صورت شرکت در این آزمون مجاز نیستند محل خدمت خـود را به عنوان محلت حصیل خویش تعیین نماینـد .چنانچـه ایـن موضوع رعایت نگردد در صورت پذیرفته شدن در هر رشته و محل دانشگاهی، قبولی آنان منتفی تلقی میگردد.

4-کلیه پذیرفته شدگان میبایستی در زمان ثبتنام گواهی فراغت از تحصیل و تأییدیه مدرک کاردانی خـود را تحویـل نمایند.ریز نمرات دروس دوره کاردانی را نیز باید حداکثر دو ماه بعد از ثبت نام به واحد دانشگاهی مربوط تحویل دهند.

5-دانشگاه تعهدی برای تـأمین خوابگـاه و یـا امکانـات رفاهی دیگر جهت دانشجویان ندارد لیکن چنانچـه واحـدهای دانشگاهی امکاناتی در این مورد داشته باشند حتی الامکـان در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند داد.

6-با توجه به این که هزینه های دانشگاه آزاد اسـلامی بـه عنوان مؤسسه ای غیر دولتی و غیـر انتفـاعی عمـدتاً از محـل شهریه دانشجویان تأمین میگردد لذا از دانشجویان در آغاز هر نیمسال تحصیلی مبلغی به عنوان شهریه ثابت و نیز به ازای هر واحد درسی مبلغی به عنوان شهریه متغیر دریافت میشود.

7-با توجه به مقـررات آموزشـی دانشـگاه آزاد اسـلامی انتقال و جابجایی دانشجویان ممنـوع اسـت لـذا از آنجـا کـه پذیرفته شدگان باید تا پایان مقطع تحصیلی در همان واحـد یـا مرکز دانشگاهی که در آن پذیرفته شده اند بـه تحصـیل ادامـه دهند لازم است داوطلبان در انتخاب محل دانشگاهی و رعایت اولویت مورد علاقه خود کاملاً دقت نمایند.

8-چنانچه تعداد پذیرفتهشـدگان برخـی از رشـته هـا در واحدها و مراکز دانشگاهی به حدنصـاب لازم بـرای تشـکیل کلاس نرسد حوزه آموزشی هیـأت امنـای اسـتان مربـوط بـا رعایت شرایط عمومی، پذیرفتهشدگان را به مناسبترین محـل دانشگاهی که رشته مربوط در آن دایر است انتقال خواهد داد.در صورت عدم تمایل اینگونه افراد به تحصیل در محل تعیین شده، آنان موظف به اخـذ مرخصـی تحصـیلی و شـروع بـه تحصیل از سال بعد خواهند بود.

9-طول مدت تحصیل در دوره کارشناسیناپیوسته به طور معمول 2سال بوده که تا حداکثر 3سال برای رشته هـای غیـر آموزشی و 4سال بـرای رشـته هـای آموزشـی قابـل تمدیـد میباش.در هر حال مدت تحصیل در ایـن دوره بـرای افـراد مشمول خدمت وظیفه عمومی نباید از سه سال تجاوز نماید و چنانچه مدت مجازتحصیل برای مشـمولان مطـابق مقـررات ابلاغی از سازمان وظیفه عمومی تقلیل یابـد ایـن گونـه افـراد موظف به رعایت آن میباشند.

10- حداقل نمره قبولی در هر درس 10و حداقل میانگین نمرات هر نیمسال 12میباشد. دانشجودر نیمسالی که میانگین نمرات کمتر از 12کسب نموده مشروط محسوب میگـردد و در نیمسال تحصیلی بعد نمیتواند بـیش از14واحـد درسـی انتخاب نماید.

چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال (اعم از متوالی یا متناوب) مشروط گـردد از ادامـه تحصیل محروم خواهد گردید.

تذکر مهم:دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته کـه در پایان دوره تحصیل میانگین کل12و بالاتر کسـب نماینـد طبق ضوابط مربوطه مدرک دانشنامه رسمی دریافـت خواهنـدنمود. بدیهی است افرادی که میانگین کل کمتـر از12کسـب نمایند هیچ مدرکی دریافت ننمـوده و بـه آنهـا فقـط گـواهی گذراندن دروس داده خواهد شد.افراد مشمولی که بـا معـدل کلکمتر از12دروس دوره را به اتمام برسانند برابر مقـررات به عنوان دانشجوی اخراجی به سازمان وظیفه عمـومی معرفـی میگردند.

لیست رشته های علوم پزشکی کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد ، لیست دانشگاه ها و ظرفیت رشته ها

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =