دانشگاه آزاد

شرایط و نحوه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (استعدادهای درخشان)

براســاس بخشــنامه ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهای درخشان) موضوع آئین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتـر و  فارغ التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی ، پذیرش دانش آموختگان واجد شرایط بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در هـر سـالتحصیلی تنها برای یک بار و فقـط در همـان سـال در رشـته همنام و متجانس امکان پذیر است.

داوطلبان این دوره لازم است در صورت دارا بودن شرایط اولیه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه به سامانه سنجش و پـذیرش بـه آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (استعدادهای درخشان) سالتحصیلی 98 – 99 از روز 5 مرداد ماه شروع شده و تا مورخه 12 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

توجه داشته باشید که امتیاز پذیرش بدون آزمون (اسـتعدادهای درخشان) در دانشگاه آزاد اسلامی تنها مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد میباشد لذا سایر افراد مجاز به ثبت نام در این دوره ها نمی باشند.

برای اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

شرایط و نحوه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
شرایط و نحوه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

نحــوه ثبت نام در دوره کارشناســی ارشــد بــدون آزمون  دانشگاه آزاد (استعدادهای درخشان)

داوطلبان این دوره لازم است در صورت دارا بودن شرایط اولیه با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پـذیرش نسبت به تهیه کارت اعتبـاری ثبت نام به مبلغ 530000 ریال در مجموعه آموزشی مورد نظـرخود اقدام نمایند. این دسته از متقاضیان پس از تهیـه کـارت اعتباری لازم است از طریق همین سامانه نسبت به ثبـت نـام وانتخاب رشته در این دوره اقدام نمایند.

انتخاب رشته ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با طی کردن دو مرحله انجام می گیرد:

  • پرداخت هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 98 و دریافت شناسه و رمز عبور
  • ورود به سامانه و ثبت کد رشته های مورد نظر

انتخاب رشته داوطلب زمانی به اتمام میرسد که کـدرهگیری را از سامانه دریافت نماید. لازم است داوطلبان نسخه چاپی انتخاب رشته خود را تهیه و تا زمان اعلام نتـایج حفـظ نمایند. داوطلبـان لازم اسـت کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خـود را تهیـه و تـا زمـان اعلام نتایج حفظ نمایند.

برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کلیک کنید

تذکر 1 : متقاضیان شرکت در دوره کارشناسی ارشـد ناپیوسـته بـدون آزمون (استعدادهای درخشان) باید رشته ای متجانس و همنـام بـا رشـته فارغ التحصیلی دوره کارشناسی خود را در مجموعـه انتخـاب نماینـد و در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشند.

تذکر 2 : کد رشته/واحدهای دانشگاهی انتخابی اسـت کـه داوطلبان میبایست از جدول شماره 1دفترچه راهنما استخراج و در محـل مربوطه درج نمایند.

تأکید میگردد امتیاز پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد (اسـتعدادهای درخشان) در دانشگاه آزاد اسلامی تنها مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی میباشد لذا سایر افراد از ثبت نام و ارسال هرگونه تقاضا در این زمینه خودداری نمایند.

شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره کارشناسی ارشد شامل استعدادهای برتـر و فـارغ التحصـیلان ممتاز براساس حداقل معدل 16 برای رشـته هـای غیـر علـوم انسانی و 17 برای رشته هـای علـوم انسـانی و سـایر شـرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی فوق براساس امتیازات حاصـل از معدل و سایر شاخص های مرتبط ارزیابی و براسـاس ظرفیـت 10 درصدی برای هر یک از رشته/محل های انتخـابی گـزینش علمی خواهند شد.

ترم تابستانی و مرخصی بـدون احتسـاب سـنوات جزء نیمسال های تحصیلی محسوب نمیشوند مشروط به ایـنکه تعداد نیمسال های تحصیلی برای دوره کارشناسی پیوسته 8 نیمسال و برای دوره کارشناسـی ناپیوسـته 4 نیمسـال بیشـترنشود.

دانش آموختگان (کارشناسی ناپیوسته) رشـته هـایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حـداقل 5 نیمسال تعریف شده باشد میتوانند از مزایای این آئـین نامـه برخوردار شوند (این موضوع شامل دروس پیشنیاز دانشگاهی نمیشود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.)

تغییـر رشـته/گرایش در مقطـع کارشناسـی ارشـد ناپیوسته ممنوع میباشد.

دانشجویانی که دارای دروس معـادل سـازی شـده باشند، شامل پذیرش بدون آزمـون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (اسـتعدادهای درخشـان) نمیشوند.

داوطلبان دوره کارشناسی ارشـد ناپیوسـته بـدون آزمون (استعدادهای درخشان) مجاز به انتخـاب حـداکثر 100 رشته/محل از یک مجموعه از دفترچه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد میباشند.

داوطلبان پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد (استعدادهای درخشان) در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته کـه مشـمول خدمت وظیفه عمومی میباشند بایستی شرایط اشاره شـده درمورد مشمولان وظیفه عمومی مندرج در دفترچـه راهنمـا را عیناً دارا باشند.

متقاضـــیان اســـتفاده از امتیـــاز پـــذیرش بـــدون آزمون (استعدادهای درخشان) اکیداً از ارسال هرگونه مدرک و سند و یا تصاویر آنها به مرکـز سـنجش و پـذیرش دانشـگاه خودداری نمایند. بدیهی است این مرکز رأساً نسبت به استعلام وضعیت این گونـه متقاضـیان از اداره کـل فـارغ التحصـیلاندانشگاه اقدام خواهد نمود.

اولویت پذیرش فرد در مرحله اول در محل دانشگاهی فراغت از تحصـیل مـیباشـد لکـن چنانچـه بـه هـر دلیلـی (محدودیت ظرفیت پذیرش و یا عدم دایر بـود ن رشـته مـوردتقاضا در محل دانشگاهی از فراغت از تحصیل) امکان پذیرش فرد در واحد محل تحصیل در دوره کارشناسـی (پیوسـته یـاناپیوسته) وجود نداشته باشد اولویت های 100 گانه وی ملاک بررسی قرار خواهد گرفت.

پذیرفتــه شــدگان از طریــق امتیــاز پــذیرش بــدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تنها مجاز به تحصیل در رشته/محل دانشگاهی تعیـین شـده توسـط مرکـز سـنجش و پذیرش دانشگاه خواهند بـود و در صـورت عـدم ثبـت نـام،پذیرش آنها منتفی تلقی خواهد شد.

دانشــجویانی کــه از طریــق امتیــاز پــذیرش بــدون آزمون(استعدادهای درخشان) در محل های دانشگاهی ثبت نـام میکنند حق درخواست انتقال به سایر محل های دانشـگاهی رانخواهند داشت.

 فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی:

فارغ التحصیل ممتاز هر رشته در محل دانشگاهی دانشـگاه آزاد اسلامی فردی اسـت کـه دارای امتیـازات درج شـده درموارد زیر باشد:

بند 1- فارغ التحصیل رتبه اول هـر سـال تحصـیلی محـل دانشگاهی، فردی است که در رشته تحصـیلی مربوطـه دارای بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سـال تحصـیلی باشد.

بند 2- برای تعیـین فـارغ التحصـیل رتبـه اول هـر سـال،دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا پایان تیر ماه هـرسال فارغ التحصیل شده و مشمول شرایط و ضوابط تعیین شده باشند با هم مقایسه میکنند و از میان فارغ التحصیلان هر رشته و گرایش هر سال، فردی که میانگین کـل بـالاتری را کسـب کرده باشد به عنوان رتبه اول آن رشته و یا گـرایش مشـخص میگردد.

بند3- فارغ التحصیلان بایـد از طریـق آزمـون سراسـری(رشته های با آزمون) وارد دوره تحصیلی شده باشند و حداکثر مدت تحصیل آنها بـرای دوره کارشناسـی پیوسـته 4 سـال وکارشناسی ناپیوسته 2 سال از زمان شروع به تحصیل در نظـرگرفته شود.

بند 4- فارغ التحصیلان رشته هایی کـه براسـاس سرفصـل مصوب، طول مدت تحصیل آنها بیش از زمان های مـذکور در  بند 3 میباشد نیز میتوانند از این امتیاز استفاده نمایند.

بند 5- در هیچکدام از نیمسال های تحصیلی مشروط نشده باشند و همچنین فاقد دروس معادلسازی شده باشند.

بند 6- در موارد استثنایی چنانچه چند نفـر دارای شـرایط کاملاً مساوی باشند فردی که مدت تحصـیل او حـداقل یـک نیمسال کوتاهتر باشد به عنوان رتبه اول رشته معرفی میشود و در غیر این صـورت همـه آنهـا بـه عنـوان نفـر اول معرفـیمیگردند.

بند 7- واجدین شـرایط برخـورداری از امتیـاز ممتـازین براساس ظرفیت محاسبه شده( 10 درصد ظرفیت هر رشته/شهر) و حدنصاب قبولی ( 90 درصد نمره آخـرین فـرد قبولی عادی آن رشته/شهر) بررسی و نتایج آنها اعلام خواهـدشد. بنابراین به داوطلبان اکیداً توصیه میشود که در این مورد هیچگونه مدرکی را ارسال نکنند و تنها بـا مراجعـه بـه محـل دانشگاهی مربوطه موضوع درخواست خود را مطابق ضـوابط مربوطه اعلام نمایند.

بند 8- فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسـی ناپیوسـته دانشگاه آزاد اسلامی نیز بـا رعایـت مفـاد بنـدهای 1 الـی 6 میتوانند از مزایای مذکور بهره مند گردند.

بند 9- واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی لازم است حـداکثر تا 15 مرداد ماه فرم های متقاضیان واجد شرایط را به مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه ارسال نمایند.

زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 98

هرساله نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد هم زمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یعنی اواخر شهریور ماه منتشر شود اما ممکن است به دلایل مختلف این زمان با تغییراتی همراه بوده و نتایج با تاخیر اعلام شده و در مهر ماه شاهد انتشار نتایج داوطلبان بدون آزمون باشیم .

با توجه به شرایط و ضوابطی که مطرح شد داوطلبانی که مقطع کارشناسی را در دانشگاه مورد علاقه خود و با معدل بالاتری نسبت به رقبا گذرانده اند می توانند نتیجه رضایت بخشی در این مرحله کسب نمایند .

نتایج ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از طریق سایت azmoon.net اعلام خواهد شد.

مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سبز مشاور در کلیه مراحل پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  آماده پاسخگویی به سوالات شما در این زمینه بوده و از طریق مشاوره تحصیلی تلفنی راهکارهای مناسب را در اختیار شما قرار می دهند .

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

برچسب ها

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + هجده =