کنکور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 98

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ سراسری از سوی سایت سازمان سنجش sanjesh.org منتشر شد و داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ شده اند می‌توانند از روز چهارشنبه ۱۹ تا ۲۳ تیرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 می‌توانند 100 کدرشته را انتخاب کنند و گزینش نهایی بر اساس 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل دوره کارشناسی صورت می‌گیرد.

قسمت اول دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 به کلیات و شرایط و ضوابط این مرحله می پردازد . روش گزینش داوطلبان ، شرایط بورسیه و رشته های دارای شرایط خاص ، شیوه های آموزشی ، سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد ، شرایط پذیرش استعدادهای درخشان ، توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد و سایر ضوابط در این بخش توضیح داده شده و نکات مهم و ضروری این مرحله را برای داوطلبان یادآوری می کند .

بخش دوم دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ مربوط به جداول رشته محل های دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 می باشد که به معرفی کد رشته محل های گروه های مختلف علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی ، هنر و دامپزشکی می پردازد . تفکیک این جداول به منظور تسهیل در یافتن رشته محل های متناسب با مجموعه امتحانی داوطلب می باشد . یکی از مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 استخراج کد رشته محل های مورد علاقه از این بخش و درج آن ها در فرم اینترنتی مربوطه می باشد . در ادامه لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 را در اختیار داوطلبان قرار داده و به توضیح مختصری در خصوص قسمت های مختلف این دفترچه می پردازیم.

داوطلبان به منظور مشاوره و راهنمایی در خصوص انتخاب رشته کارشناسی ارشد می توانند با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی سبز مشاور تماس گرفته و از خدمات راهنمای جامع انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 بهره مند شوند .

جهت دریافت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره 9092305784

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

الف) روش گزینش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 98

گزینش دانشجو در هر یک از رشته های امتحانی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته میباشند، بـا توجـه بـه نمره کل اکتسابی و اولویت کد رشته های انتخابی و نتیجه بررسی صلاحیتهای عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

تبصره: گزینش نهایی در کلیه رشته های تحصیلی براساس 80% نمره آزمون کتبی (حاصل از تراز نمرات دروس) در هر گرایش با توجه به ضرایب مربوط و 20% معدل تراز شده انجام میگیرد.

طبق مصوبه جلسه 9 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 6/11/97، در آزمون کارشناسی ارشد سـال 1398، حدنصـاب نمـره علمـی (نمـره حاصـل ازمیانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب مربوطه) در هر رشته گرایش و در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنـین دا نشـگاه آزاد اسـلامی بزرگتـر ازصفر میباشد.« لذا به استناد مصوبه فوق، داوطلبان در کدضریبهایی مجاز به انتخاب رشته شده اند که نمره علمی کدضریب مربوطه بزرگتر از صفر باشد.

ب) بورسیه و رشته های دارای شرایط خاص مندرج در دفترچه انتخاب رشته ارشد 98

متقاضیان بورسیه وزارتخانه ها، سازمان ها و یا مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در هر یک از کد رشته های تحصیلی، باید عـلاوه بـر دارا بـودن شـرایط عمـومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 (دفترچه شماره 1) و همچنین این دفترچه راهنما و احراز حد نصـاب نمـره علمـی لازم، واجد شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه و یا سازمان و یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عالی دارای شرایط خاص نیز باشند.

تبصره 1- شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای بورس دهنده و همچنین مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در این قبیـل رشـته هـا در انتهـای این دفترچه (بخش شرایط و ضوابط دانشگاه ها و موسسات) درج گردیده است. لذا کلیه داوطلبان لازم است پس از مطالعه دقیق آن، در صـورت تمایـل و واجـد شـرایط بودن بر اساس رشته و گرایش مجاز خود، نسبت به انتخاب حداکثر 2 کد رشته محل بورسیه یا دارای شرایط خاص از رشته امتحانی مربوط اقدام نموده و کد رشته محل یا رشته محل های انتخابی (حداکثر 2 کد رشته محل مجاز) را به همراه سایر کد رشته های انتخابی از رشته امتحانی به ترتیب تقدم علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنتـیدرج نمایند.

تبصره 2- در هر یک از کدرشته محل های انتخابی، بر اساس ظرفیت پذیرش دانشجوی بورسیه ارگانهای مختلف و مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خـاص ، بـا توجـه بـه نمرات امتحانی در هر یک از کد رشته های انتخابی (حداکثر 2 کد رشته محل)، فهرست اسامی معرفی شدگان در این کد رشته ها تا چند برابر ظرفیت به منظور شـرکت در مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش استخراج و در اواخر تیرماه سال جاری در سایت سازمان درج خواهد شد. لذا معرفی شدگان لازم است بـر اسـاس اطلاعیـه برنامـه زمانی مندرج در سایت سازمان و نشریه پیک سنجش برای انجام مراحل فوق به سازمان یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عـالی دارای شـرایط خـاص ذیـربط مراجعه نمایند.

بدیهی است بر اساس نتیجه گزارش شده توسط سازمان یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عـالی دارای شـرایط خـاص و سـایر ضـوابط مربـوط،گزینش نهایی انجام خواهد شد. لازم به ذکر است عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزله انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذکور تلقی میگردد.

تاریخ دقیق اعلام اسامی چند برابر ظرفیت و برنامه زمانی مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته های دارای مصاحبه در اوخر تیرمـاه از طریـق پایگـاه اطـلاع رسـانی ایـن سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

تبصره 3- آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای شماره 1، در 2 کد رشته امتحانی شرکت نموده اند، چنانچه با توجه به کارنامه اولیه که از طریق سـایت اینترنتی این سازمان قابل رؤیت و پرینت میباشد در هر دو کد رشته امتحانی مجاز به انتخاب رشته باشند، همانند سایر داوطلبـان مطـابق شـرایط و ضـوابط منـدرج در تبصره 2 فوق، منحصراً مجاز به انتخاب حداکثر 2 کد رشته محل دارای شرایط خاص و یا بورسیه میباشند.

تبصره 4- انتخاب کد رشته محل های تحصیلی دانشگاه های امام صادق(ع)، شاهد و غیرانتفاعی خاتم از شرط محدودیت انتخاب دو کد محل بورسـیه و یـا دارای شـرایط خـاص مستثنی میباشد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیچیک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بورس تحصیلی اعطاء نمینماید.

شیوه های آموزشی مندرج در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

شیوه آموزشی و پژوهشی: شیوه آموزشی و پژوهشی، روشی است که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه میباشد. این شیوه تا سال 1389 تنهـا شـیوه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران بوده و پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور فقط به این روش صورت میگرفت.

شیوه آموزش محور: تحصیل در این شیوه با محوریت آموزش و به صورت واحدهای درسی و بدون پایاننامه بوده که گذراندن حداقل 2 و حداکثر 4 واحد سـمینار (تحقیـق و تتبع نظری) الزامی است و در سایر موارد عیناً مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته میباشد. لازم است علاقهمندان به تحصیل در رشته محل های شیوه آموزش محور نسبت به درج کد رشته محل های مربوط، در فرم انتخاب رشته اینترنتی به ترتیب علاقه به همراه سایر کد محل های انتخابی مبادرت نمایند (در جداول رشـته هـای تحصیلی، کد محل های مذکور با عبارت “شیوه آموزش محور” در قسمت ملاحظات مشخص شده اند).

طول مدت دوره در هر دو شیوه حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است. در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشـخیص شـورای تحصـیلات تکمیلـی دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر دو شیوه نباید از 2/5 سال تجاوز کند.

د) سهمیه رزمندگان و ایثارگران در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

با توجه به تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) در تـاریخ 14/12/1395 توسـط مجلـس شـورای اسلامی، ماده 90 این قانون علاوه بر ماده 70 »قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران« و اصلاحیه بعدی آن در ماده 47 »قانون الحاق برخی مواد بـه قـانون تنظـیم بخشـی ازمقررات مالی دولت (2)« در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت میگیرد.

براساس قوانین فوق:

1- بیست و پنج درصد (25%) ظرفیت هر کدرشته محل به “همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر”، “آزادگان و همسـر و فرزنـدان آنـان “، “جانبـازان 25% و بـالاتر وهمسر و فرزندان آنان” اختصاص دارد.(سهمیه ایثارگران 25% ظرفیت)

2- پنج درصد (5%) ظرفیت هر کدرشته محل نیز به جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانـه در جبهه اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 5% ظرفیت)

طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه 25 درصـدیایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصـاب لازمرا داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص مییابد.

1- براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدی و یا 5 درصدی) 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شـده در گـزینش آزاد درهر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل میباشد.

2- بر اساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشـجو در دوره هـای تحصـیلات تکمیلـی مـورخ 18/12/97 ظرفیـت سـهمیه ایثـارگران 5درصـد و 25درصـد درهرکدرشته محل در صورتی اختصاص مییابدکه امکان گردکردن ریاضی حاصل ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته باشـد و مقـدار اعشـاری حاصـل بزرگتـر از 0/5 باشـد. به عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچکتر گرد خواهدشد.

3 – سهمیه های فوق براساس قوانین و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغییر در این سهمیهها توسط مراجع ذیصلاح، ضوابط و مقررات اعمالی اطلاع رسانی خواهد شد.

4- بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395 آن دسـته از داوطلبـانی کـه بـا اسـتفاده از سـهمیه رزمندگان و ایثارگران یک بار در دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران و رزمنـدگان در آزمـون هـای سال های بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.

5- بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که بـا اسـتفاده ازسهمیه های شاهد ،رزمنده و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره های شبانه و نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشـگاه پیـام نـور،مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و یا دوره های مجازی و پردیس خودگردان قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار دیگر، مجـاز به استفاده مجدد از سهمیههای مربوط در آزمونهای سالهای بعد در همان مقطع خواهند بود.

6- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم بوده پس از تکمیل فرم مخصـوص اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان نسـبت بـهدریافت کد پیگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته بود درج نمایند.

7 – داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (شخص رزمنده داوطلب بسیجی) و ایثارگران (همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسیجی) سازمان بسیج مستضـعفین، لازم بـوده ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه (نواحی مقاومت بسیج سراسر کشور) و دریافت کد پیگیری 12 رقمی و درج آن در فرم تقاضانامه اینترنتی آزمون اقدام مینمودند.

8- جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنـان، آزادگـان و همسـر و فرزنـدان آنـان و همچنـین همسـر و فرزنـدان شـهدا و مفقودالاثر نیازی به دریافت کدپیگیری 12 رقمی نداشته اند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش میگردند.

ه ) شرایط پذیرش اتباع خارجی بر اساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

کلیه اتباع غیرایرانی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398، باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی ایـن آزمـون و شـرایط و ضـوابط اتبـاع خارجی (مندرج در دفترچه راهنمای شماره 1)، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، علامـتگـذاری نمـوده باشـند . بـدیهی اسـت چنانچـه اتبـاع غیرایرانـی کـه در ردیـف پذیرفته شدگان نهایی این آزمون قرار گیرند، در زمان ثبت نام بند 16 تقاضانامه را علامتگذاری ننموده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد.

  •  1- فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر (مندرج در دفترچه راهنمای شماره 1) در صورت قبولی در دانشگاه ثبت نام خواهند شد.
  • 2- اتباع غیرایرانی مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آمـوزش عـالی در منـاطق ممنوعـه تـردد و اسـکان اتبـاع خـارجینمیباشند. بدیهی است در صورت پذیرش و اعلام قبولی داوطلبان غیرایرانی در مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آن مناطق، »کان لـم یکـن« تلقی میگردد. توضیح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسکان برای این داوطلبان، در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.
  • 3- پذیرش اتبـاع غیرایرانـیدر رشته هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و رشته های خاص و حساس اکیداً ممنوع میباشد. توضیح و فهرست این رشته ها، در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.
  • 4- کلیه اتباع غیرایرانی پذیرفته شده آزمـون هـای کارشناسـی ارشـد در دوره هـای روزانـه، موظـف بـهپرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر تا 80% شهریه دوره های نوبت دوم (شبانه) میباشند.

و) شرایط پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

براساس مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسـی ارشـد بـه شـماره 77897/21 مـورخ 5/5/1393 مصـوبشورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز ابلاغ شده است، داوطلبان دارای شرایط ذیل حـداکثر تـایک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی (و صرفاً برای یک بار) به شرط شرکت در آزمون و کسب حدنصاب علمی حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در هـرکدرشته محل توسط سازمان سنجش به یکی از دانشگاه ها معرفی میشوند.

  • – برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی ـ دانشجویی.
  • – دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی با معرفی سازمان امور دانشجویان.
  • – رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابنسینا و فارابی در دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته، با مشارکت حداقل 50 درصد در دستاورد حائز رتبه.
  • – دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان همرشته و همورودی که طی هشت نیمسال دانش آموخته شده است.
  • – دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان همرشته و همورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانشآموخته شده است.

نکات مهم دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

1- سازمان سنجش موظف است حداکثر معادل 10 درصد (با تقریب اضافی) در هر کدرشته محل تحصیلی دوره بالاتر را براسـاس اولویـت نمـره و انتخـاب رشـته متقاضـیان بـه حائزین شرایط این آیین نامه اختصاص دهد.

2- تاکید میشود حداکثر مدت تحصیل برای دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته هشت نیمسال و برای دانش آموختگـان دوره کارشناسـی ناپیوسـته چهـار نیمسـال میباشد. ضمناً به لحاظ میانگین کل، داوطلب باید حائز بالاترین میانگین در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی موسسه محل تحصیل خود باشد.

3- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند یک بار در هر سال به ازای هر رشته، از بین فارغ التحصیلان رتبه اول کلیه رشتههـای آموزشـی خـود در مقطـع کارشناسـی کـهحداکثر تا یکسال تحصیلی از تاریخ فراغت از تحصیل آنها نگذشته باشد، فقط یک نفر را که بالاترین معدل کل را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آمـوزشکشور معرفی نمایند. افراد مشمول این آییننامه مجازند حداکثر تا یک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار از تسهیلات آن بهرهمند شوند.

4- دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه دوره ها چنانچه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور وارد دوره های فوق شده باشند، میتوانند از تسهیلات رتبه اولی بهره مند شوند.

5- آن دسته از دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، نمیتوانند از مزایای این آییننامه بهره مند شوند.

6 – افرادی که با توجه به امتیاز رتبه اول پذیرفته نشوند، ادامه تحصیل آنان همانند سایر داوطلبان و از طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سنوات بعد میسر خواهد بود.

افرادی در امتیاز رتبه اول گزینش خواهند شد که ضمن واجد شرایط بودن، اطلاعات آنان براساس مندرجات فرم تاییدیه رتبـه اول (منـدرج در صـفحه 324) توسـط معاونـت آموزشی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل آنان از تاریخ 13/5/98 تا 23/5/98 منحصراً از طریق پرتال اینترنتی به این سازمان اعلام گردد. بدیهی اسـتدر غیر اینصورت سهمیه رتبه اول برای آنان لحاظ نخواهند شد. لذا ضرورت دارد کلیه داوطلبان متقاضی از این امتیاز که مجاز به انتخاب رشته گردیدهاند فرم مذکور را تکمیل و حداقل تا سه هفته قبل از تاریخ فوق تحویل معاونت آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ذیربط نمایند. ضمناً مشمولان این آییننامـه مجازنـد حـداکثر تـا یکسـالتحصیلی بعد از تاریخ فراغت از تحصیل و صرفاً برای یک بار از تسهیلات آن بهرهمند شوند.

ز) کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون

به منظور آگاهی داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398، برای هر یک از داوطلبان کارنامه ای با عنوان کارنامه اولیه کارشناسی ارشد 98 که  حاوی اطلاعات ثبت نامی، نمرات اکتسـابی، نمـره کل، رتبه داوطلب در سهمیه، رتبه داوطلب بدون سهمیه (با توجه به ضرایب مندرج در رشته امتحانی ذیربط)، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و نتیجه آزمـون در سـهمیه بـه منظـورانتخاب کد رشته محل های تحصیلی از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org با وارد کردن شماره پرونده و یا شماره داوطلبـی و درج مشخصـاتفردی (نام خانوادگی و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، کد رهگیری ثبت نام) قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که این کارنامه منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی ایـن سـازمانبرای اطلاع داوطلبان قابل مشاهده میباشد.

اطلاعات علمی داوطلبانی که در دو کد رشته امتحانی شرکت نموده اند، در یک کارنامه (مربوط به هر دو رشته امتحانی، رشته امتحـانی اول و رشـته امتحـانی دوم” شـناور”) مشخص و در سایت اینترنتی سازمان قابل رؤیت میباشد.

مندرجات کارنامه: اطلاعات کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 برای هر یک از داوطلبان به شرح ذیل میباشد:

1- ز) مشخصات ثبت نامی:

در ردیف الف مشخصات ثبت نامی داوطلب (طبق مندرجات تقاضانامه اینترنتی و اصلاحات احتمالی بعد از آن) به ترتیب شامل شماره پرونده، نام خانوادگی و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، سهمیه نهایی، سهمیه ثبت نامی(ارگان سهمیه)، ماه و سال فراغت از تحصیل، معدل کاردانی، معدل کارشناسی، نام رشته تحصـیلی مقطـع کارشناسـی و نـام دانشگاه یا مؤسسه فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی داوطلب، بر اساس اطلاعاتی که داوطلب در اختیار این سازمان گذاشته، درج گردیده است.

تذکرات مهم در رابطه با معدل:

1- معدل درج شده در این کارنامه، بر اساس معدل اعلام شده توسط داوطلب در تقاضانامه اینترنتی و یا اصلاحات مورد درخواست داوطلب بعد از ثبت نام، به شـرح ذیـل در ایـنکارنامه درج شده است و لازم است داوطلبان به هنگام قبولی اصل مدرکی را که نشانگر این معدل باشد را به همراه سایر مدارک ثبت نامی، به محل قبولی خود ارائـه نماینـد.
بدیهی است در غیر اینصورت مؤسسه محل قبولی از ثبت نام داوطلب دارای مغایرت معدل خودداری خواهد نمود.

2- آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته میباشند (پس از بررسی کارنامه نتایج اولیه) در صورتی که معدل اعلام شده در کارنامه، معدل واقعـی آنـان نمـیباشـد و یـااینکه مطابق ضوابط ذیل معدل خود را اعلام ننمودهاند، با مراجعه به سایت سازمان مطابق ضوابط نسبت به تغییر معدل خود براساس مفاد اطلاعیه مورخ 12/3/98 (اطلاعیـه توزیع کارت ورود به جلسه) اقدام نمایند. لذا لازم است دانش آموختگان دوره کارشناسی معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی و دانشـجویان سـال آخـر نیـز میـانگین معـدلواحدهای گذرانده شده خود را تا تاریخ 30/11/1397 در محل مربوط درج و فرم مخصوص معدل مندرج در صفحه 323 این دفترچه راهنما را تکمیـل و از مؤسسـه آموزشـیمحل تحصیل تأییدیه اخذ نمایند.

1-2- ملاک عمل معدل برای آن دسته از داوطلبانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون، دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی بودهاند، مطابق مفاد فرم تأیید یـه معدل (مندرج در صفحه 43 دفترچه راهنمای شماره 1 و یا فرم مندرج در اطلاعیه توزیع کارت ورود به جلسه مورخ 12/3/1398) همان میـانگین واحـدهای گذرانـده شده تا تاریخ 30/11/1397 در دوره کارشناسی میباشد.
استثناء: برای آن دسته از داوطلبانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی بوده و از سوی مؤسسه محل فارغ التحصیلی به عنـواندانشجوی رتبه اول به این سازمان معرفی شوند، معدل فارغ التحصیلی آنان ملاک عمل خواهد بود.

2 -2 – برای آن دسته از داوطلبانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون، فارغ التحصیل دوره کارشناسی بودهاند، همان معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی آنان ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 1- آن دسته از داوطلبانی که به هنگام پرینت کارت ورود به جلسه و یا درخواستهای کتبی پس از آن، نسبت به اصلاح معدل خود اقدام نمودهاند، همان معـدل اصـلاحشده در این کارنامه درج شده است.

تبصره 2- برای آن دسته از داوطلبانی که معدل آنان مغایر معدلهای معمول بوده و یا به عبارتی دیگر خارج از ردیف معدلهای فعلی میباشـد و یـا معـدل خـود را تقاضـانامه ثبت نام اینترنتی درج ننموده اند، حداقل نمره معدل یعنی 10/00 در نظر گرفته شده است.

تبصره 3- برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پیوسته که حداکثر تا تاریخ 31/6/1398 فارغ التحصیل خواهند شد، میانگین واحدهای گذرانیده شده اعلامـی آنـان تـاتاریخ 30/11/1397 درج شده است.

تبصره 4- برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی پیوسته، معدل اعلامی آنان درج شده است.

تبصره 5- برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته که حداکثر تا تاریخ 31/6/1398 فارغ التحصیل خواهند شد، میانگین واحدهای گذرانیـده شـده اعلامـی مقطـعکارشناسی آنان تا تاریخ 30/11/1397 به همراه معدل مقطع کاردانی درج شده است.

تبصره 6- برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، معدلهای اعلامی آنان در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی درج شده است.

3- ملاک عمل معدل برای آن دسته از داوطلبان حافظ قرآن، که پس از معرفی این سازمان و بدون اخذ واحد درسی نسبت به دریافت مدرک دوره کارشناسی اقدام نمودهانـد،معدل تعیین شده از سوی این سازمان خواهد بود.

4- مجدداً یادآوری مینماید که به هنگام قبولی در این آزمون، لازم است پذیرفته شدگان عیناً اصل مدرکی را که در آن معدل مندرج در این کارنامه را تأیید نماید به همراه سـایرمدارک ثبت نامی به مؤسسه محل قبولی خود ارائه نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت به عنوان داوطلب دارای مغایرت معدل شناخته شده و بـا وی مطـابق مقـررات رفتـارخواهد شد.

5- داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته نمیباشند و به معدل مندرج در کارنامه خود اعتراض دارند و معدل واقعی آنان بیشتر از معدل مندرج در کارنامه اولیه میباشد، میبایسـتیمنحصراَ با ارسال تصویر گواهی معدل تأیید شده (گواهی فارغ التحصیلی و یا فرم مخصوص معدل مندرج در صفحه 323 همین دفترچـه راهنمـا) و تصـویر کـارت شناسـاییعکسدار یا کارت ملی به همراه کارنامه نتایج اولیه حداکثر تا روز دوشنبه 24/4/98 از طریق پست پیشتاز به آدرس: تهران، صندوق پسـتی : 1365-15875 سـازمان سـنجشآموزش کشور، اداره امور ثبت نام ـ واحد کارشناسی ارشد، مکاتبه نمایند.

2- ز) اطلاعات رشته امتحانی اول در کارنامه نتایج اولیه:

ردیف 1- شماره داوطلب: در این ردیف، شماره داوطلب در رشته امتحانی اول (اصلی) درج شده است.

ردیف 2- علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی: در این ردیف، برای آن دسته از داوطلبانی کـه علاقهمندی خود را به رشته های تحصیلی در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هنگام ثبت نام در تقاضانامه اینترنتی اعلام نمودهاند، کلمـه “بلــی” و برای سایر داوطلبان کلمه “خــیر” درج شده است.

تبصره: آن دسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نامی برای انتخاب رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور، اعلام علاقمندی ننمـوده انـد،در صورتی که حداقل نمره علمی لازم را برای انتخاب رشته های این دانشگاه ها کسب کرده باشند، در ذیل بند الف (مشخصات ثبت نامی) پیغامی را مبنی بـر امکـان انتخـاباین رشته ها در کارنامه اعلام نتایج اولیه مشاهده خواهند نمود.

لذا این دسته از داوطلبان در صورتی که علاقمند به انتخاب رشته های مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور هستند، میبایست پس از واریز مبلغ 138/000 ریال (معادل سیزده هزار و هشتصد تومان) بابـت اعـلام علاقمنـدی بـه رشـته هـای ایـندانشگاه ها و مؤسسات، از طریق سیستم اینترنتی و توسط کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب، نسبت به اعلام علاقمندی به انتخاب این دانشگاه ها و مؤسسات اقدام نمـوده وسپس این رشته ها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج نمایند.

ردیف 3- وضعیت انتخاب رشته داوطلب: در این ردیف مفهوم درج کلمه »مجاز میباشید« به منزله آن است که با توجه به نمرات اکتسابی داوطلـب در رشـته امتحـانی و کـدضریب و یا کد ضرایب موجود در هر رشته و سهمیه مربوط و مندرجات جدول شماره 7، مجاز به انتخاب رشته بر اساس ضوابط و شرایط منـدرج در دفترچـه راهنمـایانتخاب رشته های تحصیلی (همین دفترچه) میباشد و برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته نمیباشند، در ردیف 6 کارنامه آنان کلمه »مجاز نیسـتید « درج شده است.

ردیف 4- معدل مؤثر: در این ردیف، بر اساس مصوبه شورای برنامهریزی تحصیلات تکمیلی، با توجه به اختلاف سطح علمی دانشـگاهها، معدل داوطلـبان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره علمی تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است.

ردیف 5- کد و نام رشته امتحانی اول: در این ردیف، کد و نام رشته امتحانی اول (اصلی) داوطلب درج شده است.

ردیف 6- نمرات اکتسابی: در این ردیف، نام دروس امتحانی و نمرات اکتسابی داوطلب به ترتیب دروس در فاصله (100 و 33/33-) درج شده است.

تبصره 1- نمرههای خام هر درس بهصورت درصدی درج گردیده و این نمرات در هر درس نشانگر آن است که داوطلب چند درصد از نمـره یـک آزمـون (یـک درس) را پس از کسر نمرات منفی پاسخهای غلط، ب ه دست آورده است. مثلاً نمره خام 75، در درس زبان خارجی بدین معنی خواهد بود که پس از محاسبه نمرات مثبـت و منفی حاصل از پاسخهای داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور هفتاد و پنج (75) شده است.

تبصره 2- در مواردی که نمره خام داوطلب در یک درس عدد صفر (0) درج شده است، به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصـل از پاسـخ هـای داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور صفر (0) شده است.

تبصره 3- در مواردی که داوطلب به هیچ یک از سؤالات یک درس پاسخ نداده باشد، در مقابل درس مذکور کلمه »سفید« درج شده است.

تبصره 4- در مواردی که نمره خام داوطلب در یک درس بهصورت عدد منفی درج گردیده، به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبـت و منفـی حاصـل از پاسـخ های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور منفی شده است.

ردیف 7- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: نظر به اینکه بر اساس کلیه شرایط و ضوابط آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398، ابتدا فهرست اسامی چند برابـر ظرفیـت استخراج و فقط این افراد (افرادی که در ردیف چند برابر ظرفیت قرار گرفتهاند) مجاز به انتخاب رشته خواهند بود و بـرای مراحـل مختلـف شـامل : بررسـی صـلاحیت عمومی، شرکت در آزمون تشریحی یا عملی معرفی میگردند، لذا وضع علمی داوطلبان بر اساس گزینش علمی انجام شده مذکور در هر گرایش رشته امتحانی، در ایـن جدول مشخص شده است. مفهوم هر یک از مندرجات جدول شماره 7 کارنامه اولیه نتایج به شرح زیر اعلام میگردد.

1-7- کد ضریب: منظور از کد ضریب، کد مجموعه رشته گرایش هایی است که دارای ضرایب یکسـان مـی باشـند. ایـن کـد در جـدول ذیـل بنـد 5 کارنامـه و هـر یـک ازکدرشته های امتحانی دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین بالای جداول کدرشته محل های تحصیلی، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است.

2-7- نمره کل: عبارت است از نمره داوطلب بر اساس 80% نمره علمی حاصل از آزمون اختصاصی که با ضرایب مربوط برای هر کد ضریب (در رشته هـایی کـه دارای چنـد گرایش میباشند) محاسبه شده و 20% معدل مؤثر مقطع کارشناسی.

3-7- رتبه کل داوطلب در سهمیه: در این ستون، رتبه کل داوطلب در بین کلیه شرکتکنندگان رشته امتحانی در سهمیه و در هر کد ضریب، درج گردیده است.

نمره کل و رتبه داوطلب درج شده برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند و رشته امتحانی آنان دارای آزمون عملی، دروس پروژه و یا تشریحی بـوده وآزمون آن متعاقباً برگزار میگردد، غیرقابل استناد میباشد، چون پس از برگزاری آزمون مذکور و اعمال نمره دروس مربوط، این رتبهها تغییر مینماید. به عبـارت دیگـراین رتبهها فقط تا این مرحله معتبر و در گزینش نهایی معتبر نخواهد بود.

4 -7 – رتبه کل داوطلب بدون سهمیه: در این ستون، رتبه داوطلب در بین کلیه شرکتکنندگان رشته امتحانی در هر کدضریب، بدون در نظر گرفتن سهمیه درج گردیده است.

5- 7- آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم “شبانه”: در این ستون، آخرین رتبه مجاز در رشته های تحصیلی دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه درج گردیده است.

6-7- نتیجه در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم “شبانه”: در این ستون، در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم شبانه و در هر کد ضریب، که نشانگر مجاز یـا غیرمجـازبودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محل های کد ضریب مربوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (همین دفترچه) درج شده، مشخص میشود. بدین ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کد رشته محل یا رشته محل هایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحـانی مـیباشـد ، کـه در سـتوننتیجه برای وی کلمه »مجاز« درج شده است. بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضرایبی از رشته امتحانی کلمه »غیرمجاز« درج شده باشد. بـه منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محل های کد ضرایب غیرمجاز نمیباشد.

7-7- رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیرروزانه و غیر نوبت دوم “شبانه”: در این ستون، رتبه داوطلـب در سـهمیه و در بـین علاقمنـدان بـه رشـتههـای تحصـیلیغیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.

8- 7- آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیرروزانه و غیرنوبت دوم “شبانه”: در این ستون، آخرین رتبه مجاز برای رشته های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبـتدوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.

9-7- نتیجه در دوره های غیرروزانه و غیرنوبت دوم “شبانه”: در این ستون، نتیجه در رشته های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضـریب کـه نشـانگرمجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محل های کد ضریب مربوط، بر اسـاس ضـوابطی کـه در دفترچـه راهنمـای انتخـاب رشـتههـایتحصیلی (همین دفترچه) درج شده، مشخص میشود. بدین ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محل هایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحـانیمیباشد که در ستون نتیجه برای وی کلمه »مجاز« درج شده است. بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضریب و یا کد ضرایبی از رشته امتحـانیکلمه »غیرمجاز« درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محل های کد ضرایب غیرمجاز نمیباشد.

در صورت وجود ظرفیت پذیرش در رشته های تحصیلی غیرروزانه و غیرنوبت دوم (شبانه)، از رشته امتحانی داوطلب، در ردیفهـای 7- 7 ، 8- 7 و 9- 7 بـه ترتیـب: رتبه داوطلب، آخرین رتبه مجاز و نتیجه درج خواهد شد.

3- ز) اطلاعات رشته امتحانی دوم در کارنامه نتایج اولیه: اطلاعات درج شده در این قسمت مشابه اطلاعات مندرج در اطلاعات رشته امتحانی اول میباشد، با این تفاوت که در ردیفهای 1، 3، 4، 5، 6 و 7 اطلاعـات مربـوط بـه رشـتهامتحانی دوم به ترتیب شماره داوطلب، وضعیت انتخاب رشته، معدل مؤثر، کد و نام رشته امتحانی دوم، نمرات اکتسابی و وضعیت علمی داوطلب در هر کد ضـریب بـرای اطـلاعداوطلبانی که در رشته امتحانی دوم نیز شرکت نمودهاند، درج گردیده است.

ح) انتخاب اینترنتی محل تحصیل

انتخاب اینترنتی محل تحصیل در گروه های آموزشی مختلف بر اساس نکات زیر انجام میگیرد:

1- فرم انتخاب رشته های تحصیلی به همراه این دفترچه، منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان بـه نشـانی: www.sanjesh.org در اختیـار آن دسـته از داوطلبـانی کـه براساس ردیف 7 کارنامه نتایج اولیه، در دوره های روزانه و نوبت دوم(شبانه) و یا دوره های غیرروزانه و غیرنوبت دوم(شبانه) مجاز به انتخاب رشته میباشند، قرار داده میشـود.

توجه : انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 از طریق سایت azmoon.org خواهد بود.

لذا داوطلبان لازم است با مطالعه دقیق دفترچه های راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، نسبت به انتخاب کد رشته محل های مورد علاقه از دوره های روزانه، نوبت دوم، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز پیام نور، رشته های مجازی، دوره های پردیس خودگردان، مشترک و همچنین رشته های دارای شرایط خاص و یا بورسیه حـداکثر تـا 100 (یکصد) کد رشته محل با توجه به مندرجات ذیل عنوان »نتیجه« جدول شماره 7 کارنامه اقدام و کدرشته محل های انتخابی را به ترتیب علاقهمنـدی ، در فـرم انتخـاب رشته اینترنتی، درج نمایند.

تبصره: آن دسته از داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی (رشته امتحانی اول) در یکی از 63 کد رشته امتحانی (مندرج در صفحه 6 دفترچه راهنمای ثبت نام) نیز متقاضـی شده اند و با توجه به ردیف 7 (قسمت اطلاعات رشته امتحانی دوم) کارنامه اولیه خود مجاز به انتخاب رشته میباشند، ضرورت دارد که بر اساس تبصره مذکور، انتخاب رشـته نمایند. ضمناً برای این قبیل از داوطلبان نیز فقط یک فرم انتخاب رشته در نظر گرفته شده است که ضرورت دارد در صورت تمایل کد رشته محل های رشته اصلی (رشته امتحـانی اول) و کدرشته محل های رشته بعدی (کدرشته امتحانی رشته دوم) را در همین یک فرم، به ترتیب اولویت علاقه درج نمایند.

2- هر داوطلب باید فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را از طریق سایت سازمان، بر اساس برنامه زمانی اعلام شده (مطابق اطلاعیه های مندرج در پیک سنجش و سایت اینترنتـی سازمان) تکمیل نماید، بدیهی است در صورت انجام صحیح انتخاب رشته رسید 15 رقمی از طریق سایت در اختیار وی قرار میگیرد کـه نشـانگر مراحـل طـی شـده بـوده و داوطلب باید آن را یادداشت و نگهداری نماید (پیشنهاد میشود از فرم تکمیل شده خود پرینت تهیه نمائید). بدیهی است چنانچه داوطلبان به هر دلیل موفق به دریافت رسـید انتخاب رشته 15 رقمی نشده باشند، انتخاب رشته آنان در سایت سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت دیگر فرایند انتخاب رشته برای این دسته از داوطلبان انجام نشده است.

3- داوطلبان دارنده مدرک تحصیلی در رشته های گروه پزشکی (دانشجویان و فارغ التحصیلان) شرکتکننده در این آزمون، قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخـاب رشـته اینترنتـیتوجه داشته باشند که باید از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت خود را مشخص و منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشـند. بـدیهی است در غیر اینصورت عواقب آن به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

4- داوطلبان دارنده مدرک تحصیلی در رشته های دبیری (دانشجویان و فارغ التحصیلان) شرکتکننده در این آزمون، قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشـته اینترنتـی ، توجـه داشته باشند که باید از لحاظ تعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش وضعیت خود را مشخص نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت عواقـب آن بـه عهـده شـخص داوطلـب خواهد بود.

5- آن دسته از داوطلبانی که در رشته های دارای مصاحبه علمی، مجاز به انتخاب رشته میشوند لازم است در زمان مقرر برای انجام مصاحبه به مؤسسه ذیربط مراجعه نمایند.

6- شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای بورس دهنده و همچنین مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص، که در ستون ملاحظات کد رشته محل مربوط جمله بورسیه به همراه نام ارگان بورس دهنده و یا دارای شرایط خاص (با عنوان شرایط درج انتهای دفترچه) درج شده است. لذا داوطلبان قبل از انتخاب این کد رشته محلها باید بر حسب مورد به شرایط و ضوابط اختصاصی دستگاههای اجرایی مربوط در بخش پیوستها در انتهای این دفترچه توجه نمایند.

7- کلیه داوطلبان کد رشته های امتحانی 1357 و 1358 که مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) میباشند، بر اساس ضوابط مـی تواننـد حـداکثر در 2 پروژه شرکت نمایند، لذا این دسته از داوطلبان در صورت تمایل میتوانند نسبت به انتخاب حداکثر 2 پروژه و مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اینترنتـی اقـدام نماینـد.

بدیهی است بدین منظور بایستی ابتدا هزینه آزمون عملی به ازای هر پروژه مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ریال پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. با توجه به هوشمند بودن سیستم انتخاب رشته اینترنتی، به هر داوطلب اجازه انتخاب بیش از 2 پروژه از این رشته امتحانی داده نخواهد شد. ضمناً زمان برگـزاری آزمـون تشـریحی،پروژه و یا عملی (کدرشته های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364) در نیمه اول مردادماه خواهد بود، که جزئیات کامـل در خصـوص تاریخ پرینت کارت شرکت در آزمون عملی و برگزاری آزمون به صورت اطلاعیه در تاریخ 31/4/1398 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

بر اساس تصمیم هیأت محترم وزیران به استناد بند (الف) تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور، آن دسته از داوطلبان آزمون کارشناسـی ارشـد ناپیوسته مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه و نوبت دوم( شبانه) در کـد رشـته هـای امتحـانی 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 که دارای آزمون تشریحی، عملی و یا پروژه میباشند، باید همزمان با انتخاب رشته نسبت به پرداخت مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ریال بابت هزینه برگزاری آزمون مربوط از طریق سیستم اینترنتی و توسط کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام نمایند.

با توجه به مصوبه یازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 24/1/98 شرکت در آزمون عملی و تشریحی در کدرشته های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 منحصراً برای داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه در دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) مجاز باشند و تمایل به انتخاب رشته محل های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند، ضرورت دارد.

به عبارت دیگر برای داوطلبانی که در دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) مجاز نشوند و یا در فرم انتخاب رشته خود رشته محل های دوره های غیرروزانـه و شـبانه (غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، پیام نور) را درج کنند و یا برای انتخاب رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند، آزمون عملی برگزار نخواهد شـد.

ملاک پذیرش در رشته محل های دوره های غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و پیام نور نمره کل نهایی بدون احتساب آزمون های عملی و تشریحی حسب مورد در هریک از کدضریب ها خواهد بود.

بدیهی است برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه)، که نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملی در تاریخ فوق و همچنین تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی و انتخاب کد رشته محل های مربوط اقدام ننموده باشند، کارت ورود به جلسه صادر نگردیده و این داوطلبان اجازه شرکت در آزمون تشریحی، عملی و یا پروژه را نخواهند داشت. لازم به توضیح است داوطلبانی مجاز به شرکت در پروژه و یـا آزمـونعملی رشته های امتحانی فوق خواهند بود که:

– براساس کارنامه نتایج اولیه در رشته و گرایش مربوط مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) شده باشند.

– همزمان با انجام انتخاب رشته در دوره های روزانه و شبانه، علاقمندی خود را برای شرکت در پروژه و یا پروژهها اعلام نموده و نسـبت بـه پرداخـت هزینـه فـوقبرای هر پروژه اقدام نماید. (داوطلبانی که علاقمندی خود را برای شرکت در 2 و یا 3 پروژه اعلام نمایند، میبایست نسبت به پرداخت هزینه برای هر پروژه بـه مبلغ 500/000 ریال اقدام کنند).

– کدرشته محل های مربوط به هر پروژه و یا آزمون عملی را در فرم انتخاب رشته خود درج نمایند.

همچنین لازم به تاکید است در صورتی که داوطلب در این مرحله نسبت به اعلام علاقمندی و پرداخت هزینه اقدام نماید ولی در تاریخ برگزاری پروژه یا آزمون عملی، غایـبجلسه آزمون باشد و یا اگر داوطلبی در این مرحله اعلام علاقمندی ننماید، نتیجه پروژه و یا آزمون عملی برای آنها بهصورت نمره »0« صفر منظور شده و نمـره کـل نهـاییآنها با اعمال نمره صفر »0« محاسبه خواهد شد.

8- آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که علاقمند به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، میبایسـت پـس از اعـلامنتیجه اولیه آزمـون و دریافـت کارنامـه، بـرای اطـلاع از زمـان و نحـوه انتخـاب رشـته از تـاریخ 30/4/1398 بـه سـایت مرکـز آزمـون دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه نشـانی:www.azmoon.org مراجعه نمایند. انتخاب رشته برای رشته های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون بطور مجـزاو از طریق دانشگاه مذکور انجام میپذیرد. بدیهی است داوطلبانی که در یکی از رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آمـو زش عـالی و یـا دانشـگاه آزاد اسـلامی پذیرفتـه شـوندمیتوانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از مؤسسات ثبت نام و مشغول به تحصیل شوند.

ط) فرم اینترنتی انتخاب رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد 98

* قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته: به هنگام ورود به محیط برنامه اینترنتی انتخاب رشته داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، بندهای ذیل را مشاهده مینمایند کـهدر صورت علامتگذاری در یکی از این موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده میشود. بدیهی است هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایقی را عمداً یا سهواً کتمان نموده، در هر مرحله (پذیرفتهشدن، حین تحصیل و …) که باشد، از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب میگردد.

1- اطلاعات فوق (معدل، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی) مورد تأیید میباشد.

2- اطلاعات فوق (معدل، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی) مورد تأیید نبوده و دارای مغایرت است.

تبصره: در صورتی که داوطلبان بند دوم را علامتگذاری نمایند به آنها اجازه اصلاح و ویرایش موارد مربوط داده خواهد شد. لذا لازم است داوطلبان ابتدا نسـبت بـه تغییـر معـدلخود براساس مفاد اطلاعیه مورخ 12/3/98 (اطلاعیه توزیع کارت ورود به جلسه) اقدام نمایند. دانش آموختگـان دوره کارشناسـی معـدل منـدرج در مـدرک فـارغالتحصـیلی ودانشجویان سال آخر میانگین معدل واحدهای گذرانده شده خود را تا تاریخ 30/11/1397 و سپس رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل خود را در محل مربوط درج نمایند که پس از ویرایش این موارد و تأیید آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواهد شد.

3- حداکثر تا تاریخ 31/6/1398 در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل خواهم شد / فارغ التحصیل نخواهم شد.

توضیح مهم: چنانچه در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون قرار بگیرید و تا تاریخ 31/6/1398 موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود نگردید، قبولی شما باطـل خواهـد شـد.

لازم به ذکر است بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395 کلیه پذیرفته شـدگان دوره روزانه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 حق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 را نخواهند داشت.

فرم انتخاب رشته های تحصیلی اینترنتی همزمان با کارنامه نتایج اولیه در پایگاه اینترنتی این سازمان منحصراً برای داوطلبانی که با توجه به منـدرجات ردیـف 7 کارنامـه، در دوره های روزانه و یا دوره های غیرروزانه مجاز به انتخاب رشته میباشند، قابل رؤیت میباشـد ، لـذا داوطلبـان لازم اسـت بـرای ورود بـه سـایت انتخـاب رشـته از دو روش وروداطلاعات: 1- شماره پرونده و کد رهگیری ثبت نام. 2- شماره پرونده، شماره داوطلب و کد ملی، نسبت به ثبت کدرشته محل های انتخابی و تکمیل فرم مذکور، اقدام نمایند.

تبصره: منظور از دوره های غیرروزانه و غیرنوبت دوم(شبانه) در جدول شماره 7 کارنامه نتایج اولیه؛ دوره های مجازی، پردیس خودگردان، مشترک و دانشگاه پیام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی میباشد، که شرایط و ضوابط مربوط به این دوره ها در قسمت شرایط دانشگاه ها و موسسات این دفترچه راهنما (صفحه 297) درج شده است که داوطلبان لازم است قبل از انتخاب رشته نسبت به مطالعه دقیق آنها اقدام نمایند.

در سیستم انتخاب رشته که تا حدودی، هوشمند پیشبینی گردیده، در حد امکان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذکر دهـد (بـه عنـوان مثال: اعلام خطای انتخاب کدرشته محلی که داوطلب در آزمون آن شرکت نکرده و یا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و یا اینکه داوطلـب در یـک یـا چنـد کـد ضـریب رشـتهامتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نگردیده است و …)، لذا لازم است داوطلبان این مورد را نیز در نظر داشته باشند. بدیهی است چنانچه داوطلبی نسـبت بـه رفـع خطاهـای دادهشده اقدام ننماید، انتخاب رشته وی کامل نگردیده و سیستم به این داوطلب رسید انتخاب رشته 15 رقمی نخواهد داد.

1- نظر به اینکه تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در حیطه وظایف سازمان سنجش آموزش کشور نبوده و هیچگونه اقـدامی نیـز از سـویاین سازمان میسر نمیباشد به داوطلبان تأکید میگردد به هنگام انتخاب رشته خود دقت لازم را بعمل آورند.

2- چنانچه تعداد ثبت نام شدگان در دوره های مجازی و پردیس خودگردان برای تشکیل کلاس به حدنصاب نرسد و با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان در کدرشـته محـل مربـوطامکان تشکیل کلاس وجود نداشته باشد، نسبت به انتقال فرد یا افراد پذیرفته شده به سایر اولویتهای دارای نمره علمی لازم، اقدام خواهد شد. در غیـر ایـن صـورت اقـدامدیگری امکانپذیر نبوده و فرد میتواند در آزمون سال آینده شرکت نماید.

3- به داوطلبان توصیه میگردد قبل از اقدام به انتخاب رشته های تحصیلی در اینترنت، کد رشته محل های انتخابی خود را به ترتیب علاقه در فرم نمونه منـدرج در صـفحه 325 این دفترچه درج و سپس به پایگاه اینترنتی این سازمان مراجعه تا در مدت زمان کوتاهتر و خطای کمتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود اقدام نمایند.

4- رعایت شرایط و ضوابط در رشته هایی که دارای شرایط و ضوابط خاصی بوده و این شرایط در دفترچه های راهنما و یا اطلاعیه های این سـازمان بـه اطـلاع داوطلبـان رسـیده است، به عهده داوطلبان میباشد و چنانچه داوطلبان فاقد شرایط، نسبت به انتخاب اینگونه رشته ها مبادرت نموده و در آنها قبول شوند، کلیه تبعات ناشی از آن صـرفاً متوجـهخود این داوطلبان بوده و مسئولیتی به عهده این سازمان نخواهد بود.

5- کد محل های انتخابی مندرج در فرم انتخاب رشته های تحصیلی اینترنتی پس از تکمیل و تأیید نهایی و اتمام مهلت ویرایش به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست.

نکات مهم در رابطه با انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

1- داوطلبان دقت نمایند در ستون ملاحظات برخی رشته های تحصیلی، پذیرش با ضرایب یکی از گرایشهای دیگر رشته عنوان گردیده، لـذا داوطلبـانی کـه بـر اسـاس نتیجـهمندرج در کارنامه مجاز به انتخاب رشته یا گرایش درج شده در ستون ملاحظات شده اند، میتوانند این گونه محلها را نیز در صورت تمایل انتخاب نمایند. همچنـین در کنـار عنوان رشته امتحانی در بالای جداول رشته های تحصیلی، کد ضریب مربوط به همین منظور نیز درج شده است.

2- با توجه به اینکه کد محل های انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تأییدیه به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست، به داوطلبان گرامـی اکیـداًتوصیه میگردد قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود، جزئیات و اطلاعات مربوط به کد رشته های انتخابی (محل دانشگاه، دوره، میـزان شـهریهدوره های مختلف و …) را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.

3- آن دسته از داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 پذیرفته شوند و دارای مدرک کارشناسی غیر متناسب با رشـته قبـولی باشـند، موظـف بـه گذرانـدندروس پیشنیاز (جبرانی) به تشخیص گروه آموزشی مربوط بوده و هزینه دروس پیشنیاز (جبرانی) نیز توسط دانشجو پرداخت میشود.

4- همانگونه که در دفترچه شماره یک آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 درج گردیده، بـر اسـاس مصـوبه چهـارمین جلسـه شـورای سـنجش و پـذیرش دانشـجو دردوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395، دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته ( به اسـتثنای پذیرفتـه شـدگان دوره هـای روزانـه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال1397 که حق شرکت در آزمون سال 1398 را نداشته اند)، برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 میبایست تا پایان مهلت مقرر ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 (25/9/1397)، از تحصیل انصراف قطعی حاصل نموده باشند. بدیهی است در صورت عدم انصـراف قطعـیاز تحصیل دانشجویان شاغل به تحصیل ( ورودی های سال96 و قبل ازآن) در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سـال 1398، قبـولی آنـان درآزمون لغو و اقدامی نسبت به درخواست آنان، امکانپذیر نخواهد بود.

5- دارندگان مدارک تحصیلی معادل میبایست حائز شرایط »آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمـون هـای ورودی مقـاطع بـالاتر« مصـوبه جلسـه 845 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشـگاه هـا وموسسات آموزش عالی ابلاغ گردیده، باشند. بدیهی است آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/9/1377 شـورا ی عـالیانقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل) در دوره های معادل پذیرفته شده اند، در شمول این مصوبه قرار میگیرند.

6- براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 26/8/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان کـه طـی سـالهـای 1377 تـا 1381 بـهدوره های مذکور راه یافتهاند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1394 برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار میشوند.

7- انتخاب رشته اینترنتی منحصراً در محدوده زمانی که از طریق اطلاعیهها منتشر میشود صورت میپذیرد، لذا آن دسته از داوطلبانی که در موعد مقرر موفق به انتخاب رشـتهنشوند به منزله انصراف از ادامه مراحل آزمون تلقی خواهند شد.

8- نظر به اینکه بر اساس نمره کل محاسبه شده برای هر یک از داوطلبان گزینش علمی انجام میگیرد، لذا ترتیب تقدم یا تأخر کدهای محل تحصیل انتخابی توسـط داوطلـب هیچگونه تأثیر یا امتیازی در گزینش نهایی نخواهد داشت و منحصراً تقدم کد محل تحصیل نشانگر ترتیب علاقه داوطلب به تحصیل در محل مربوط میباشد.

9- داوطلبان متقاضی کدرشته محل هایتحصیلی دوره های: نوبت دوم، مجازی، پردیس خودگردان و مشترک، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و یـا دارای شـرایط خاص و دانشگاه پیام نور، ملزم به پرداخت شهریه میباشند. لذا داوطلبان لازم است در خصوص میزان شهریه دانشگاه های پذیرنده دانشجو، ضـمن مراجعـه بـه پایگـاه هـای اطلاع رسانی دانشگاه های مربوط، توضیحات مندرج در صفحه 297 همین دفترچه راهنما را نیز به دقت مطالعه نمایند.

لازم به ذکر است که محل های تحصیل دوره های مختلف تحصیلی، در ذیل عنوان هر رشته و گرایش با ذکر عنوان دوره تحصیلی، نام دانشگاه یـا مؤسسـه آمـوزش عـالیمحل تحصیل، ظرفیت، جنس پذیرش و توضیحات مربوط، در جداول رشته های تحصیلی بهصورت یکجا درج شده است.

10- نظر به اینکه امکان افزایش و یا کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته محل های تحصیلی مندرج در این دفترچه بر اساس درخواست دانشگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی ذیربط خواهد بود، لذا بدیهی است که بر اساس ظرفیت تغییر یافته گزینش نهایی انجام میگیرد.

11- داوطلبان باید حداکثر تا تاریخ 31/6/1398 فارغ التحصیل شوند، در غیر اینصورت قبولی آنان لغو میگردد. همچنین مجدداً تأکید میگردد بر اساس مصوبه چهـارمین جلسـهشورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395 کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398، حـق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 را نخواهند داشت.

تبصره: در صورتی که بعد از تکمیل فرم انتخاب رشته داوطلبی به دلایلی احتمال فارغ التحصیل شدن تا تاریخ فوق را نمیدهد، لازم است حداکثر تا تاریخ 30/5/1398 شخصاً با به همراه داشتن اصل شناسنامه و یا کارت شناسایی عکسدار معتبر و اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام به سازمان سنجش آمـوزش کشـور مراجعـه و نسـبت بـه تکمیـل فـرم انصراف از گزینش آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 اقدام و رسید دریافت دارد و یا با ارسال درخواست کتبی (اثرانگشت و امضاء داوطلب در ذیل درخواست الزامی است) به همراه تصویر شناسنامه و یا کارت ملی موضوع عدم فارغ التحصیلی خود را از طریق پست سفارشی به آدرس: تهران، صندوق پسـتی : 1365-15875 بـه اداره ثبت نام ـ واحد کارشناسی ارشد این سازمان به نحوی ارسال نمایند که تا تاریخ مذکور واصل شود، تا از گزینش نهایی حذف گردد.

بدیهی است به درخواستهایی کـه بعـد ازتاریخ تعیین شده به این سازمان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و کلیه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود.

12- به منظور آگاهی از نتیجه گزینش نهایی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398، کارنامهای حاوی اطلاعات لازم پـس از اسـتخراج فهرسـت قبـول شـدگان نهایی از طریق سایت اینترنتی این سازمان در اختیار داوطلبان قرار داده خواهد شد.

13- هر زمان مشخص شود که داوطلب، حقایقی را عمداً یا سهواً کتمان نموده، در هر مرحله (انتخاب رشته، پذیرفتهشدن، ثبت نام، حین تحصیل و …) که باشـد، قبـولی وی در این آزمون لغو و از شرکت در آزمون سال بعد نیز محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب میگردد.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.