کنکور

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ٩٨

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ٩٨

با توجه به تغییراتی که در نحوه پذیرش دانشگاه های دولتی اعمال شد ، تصمیم بر آن گردید تا پذیرش ۸۵% از رشته های دانشگاه های سراسری بصورت بدون کنکور باشد. بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه های سراسری از تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷ شروع گردیده و تا مورخه ششم شهریور ماه ۹۸ ادامه خواهد داشت. بنابر این داوطلبانی که تمایل به ثبت نام در دوره های بدون کنکور دانشگاه های سراسری را دارند میتوانند در بازه زمانی اعلام شده و بر اساس راهنمای ثبت نام که در ادامه توضیح خواهیم داد نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است داوطلبان برای شرکت در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری نیازی به ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ ندارند.

برای مشاوره ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه های سراسری ۹۸

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تمای بگیرید

تمای از طریق تلفن ثابت در استان تهران با مشاره ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ٩٨

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸

تحصیل در دانشگاه های سراسری معمولا از طریق کنکور صورت می‌گیرد. این دسته از داوطلبان پذیرفته شده در این آزمون امکان ثبت نام و تحصیل را در دانشگاه سراسری خواهند داشت. در این شیوه پذیرش تحصیل دانشجویان به صورت رایگان می باشد و پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت شهریه نمی باشند. اما تحصیل در در دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان دانشگاه های سراسری که با شرکت در کنکور سراسری صورت می گیرد با پرداخت شهریه همراه است.

در این میان ثبت نام و پذیرش در دانشگاه سراسری به شیوه دیگری نیز صورت می گیرد. در این شیوه پذیرش داوطلبان بدون شرکت در کنکور سراسری و براساس سوابق تحصیلی در رشته های دلخواه خود در دانشگاه سراسری امکان تحصیل را خواهند داشت.

برای ورودی مهر ۹۸ نیز این امکان فراهم می باشد. در زمینه زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ موارد مختلفی ممکن است مطرح باشد که در این مطلب به بیان و ارائه توضیحاتی در این رابطه خواهیم پرداخت.

بایستی در همین ابتدا بیان نمایم که زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ به صورت جداگانه صورت می گیرد. از این رو فرایند این ثبت نام متفاوت با ثبت نام کنکور سراسری می باشد. به همین جهت الزامی به شرکت داوطلبان در کنکور سراسری وجود ندارد.

[sta_anchor id=”3″ /]

زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ بر اساس اطلاعیه هایی که از سوی سازمان سنجش صادر شده است مشخص می شود. در این رابطه نیز اطلاعیه صادر شده که در آن مشخص شده است که این ثبت نام از طریق همین سایت صورت می گیرد. البته فرایند ثبت نام متفاوت با ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ می باشد.

بر اساس همین اطلاعیه می توان زمان شروع ثبت نام را پس از انتشار دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ و از اواسط بهمن ماه تخمین زد. این رو توصیه می گردد برای اطلاع دقیق از زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ داوطلبان به اطلاعیه‌ های که در این رابطه از طریق سایت سازمان سنجش و بخش سراسری سایت سنجش انتشار می یابد توجه نمایند.

[sta_anchor id=”4″ /]

نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸

به طور دقیق تا تنظیم این مطلب در رابطه با زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ توضیحات لازم ارائه نشده است. اما در رابطه با زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ می توان بیان نمود که این ثبت نام با انتشار دفترچه ثبت نام شروع می گردد.

از این‌ رو داوطلبان پس از انتشار دفترچه ثبت نام و مشاهده لیست رشته های موجود در صورت تمایل به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸میتوانند از تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷ شروع گردیده و تا مورخه ششم شهریور ماه ۹۸ با مراجعه به سایت sanjesh.org ثبت نام خود را انجام دهند.

اقدامات لازم داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی طبق زمانبندی تعیین شده

ﮔﺎم اول: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن سنجش و ﺑررسی و ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ

ﮔﺎم دوم: ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ

ﮔﺎم ﺳﻮم: اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺗﻤﺎس داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش وی ﻳﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم: ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ (ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس از سوی دانشگاه) و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ در زمان مقرر و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ

ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ،اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش و اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪه

[sta_anchor id=”5″ /]

شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸

همانگونه که در بخش‌ های قبلی زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ بیان کردیم این ثبت نام بدون شرکت در کنکور سراسری و بر اساس سوابق تحصیلی صورت می‌گیرد. از این رو آن دسته از داوطلبانی که معدل دیپلم بالاتری را دارند احتمال پذیرش بیشتری به نسبت سایر داوطلبان خواهند داشت. البته این امر بدین معنا نمی باشد که سایر داوطلبان امکان ثبت نام تحصیل در رشته‌های مورد نظر را نخواهند داشت.

از جمله شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ می توان به دارا بودن مدرک دیپلم نظام قدیم ، مدرک ۴ ساله ، دیپلم و پیش دانشگاهی یا دیپلم سال دوازدهم نظام جدید اشاره نمود. همچنین می توان مدارک کاردانی را به عنوان مدرک معادل به جای مدرک پیش دانشگاهی ارائه نمود.

همچنین با توجه به اینکه ثبت نام و پذیرش در این شیوه براساس سوابق تحصیلی داوطلبان می باشد از این رو در صورتی که داوطلب مورد نظر دارای مدرک دیپلم متفاوت با رشته انتخابی خود باشد تاثیر معدل به نسبت سایر داوطلبان که دارای دیپلم مرتبط می باشند کمتر خواهد بود. این امر احتمال پذیرش را برای این دسته از داوطلبان پایین خواهد آورد.

البته لازم به ذکر است شرایط عمومی و برخی شرایط اختصاصی این ثبت نام تا حدودی همانند شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۸  می باشد.

در پایان مطلب زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ۹۸ بایستی بیان نماییم که در صورتی که رشته مورد نظر خود را در دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری مشاهده نمودید و امکان ثبت نام برای داوطلب فراهم گردید دیگر نیازی به شرکت در کنکور سراسری نمی باشد.

همچنین طول دوره تحصیل ، مدرک ارائه شده ، سر فصل دروس و یا محل تشکیل کلاس ها هیچ تفاوتی با داوطلبانی که از طریق کنکور سراسری در رشته مورد نظر پذیرفته شدن ندارد. مورد دیگر این که داوطلبان با توجه به پذیرش بدون آزمون بایستی متناسب با رشته مورد نظر خود در ابتدای هر ترم اقدام به پرداخت شهریه مصوب نمایند.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

برچسب ها

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 2 =