وزارت بهداشت

زمان و محل برگزاری مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 98 مشخص شد

زمان و محل برگزاری مصاحبه دكتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی 98

زمان و محل برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی و پژوهشی 98 مشخص شد

مصاحبه دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی سال 98 از تاریخ 98/5/15 تا 98/6/07 توسط دانشگاه های علوم پزشکی مناطق آمایشی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

در اطلاعیه ای که در رابطه با زمان و محل برگزاری مصاحبه دکتری وزارت بهداشت بر روی سامانه sanjeshp.ir منتشر گردید، ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی ، داروسازی و دندانپزشکی ، موارد زیر را به اطلاع این داوطلبان می رساند :

1 .جهت حضور در جلسه مصاحبه دکتری وزارت بهداشت باید علاوه بر کارت شناسایی معتبر ، کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت را همراه داشته باشید .

2 . از مدارک بارگذاری شده خود در پورتال مرکز سنجش پزشکی یک نسخه کپی تهیه کرده و در قالب یک CD ، در روز مصاحبه تحویل همکاران محترم در دانشگاه نمایید .

3 . با توجه به اینکه ارائه پایان نامه در زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 98 الزامی می باشد ، داوطلبان لازم است حتماً یک نسخه از پایان نامه خود را همراه داشته باشند . دانشجویان ترم آخر نیز باید پایان نامه دفاع شده یا آماده دفاع خود را جهت ارائه به گروه مصاحبه کننده به همراه داشته باشند . عدم ارائه پایان نامه موجب کسر امتیاز مربوط به این بخش می شود .

4 . مصاحبه رشته های گروه داروسازی دکتری تخصصی Ph.D ( روزهای 5 و 6 شهریور ماه و در مرکز سنجش آموزش پزشـکی بـه نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، بین خیابان اسکندری و دکتر قریب ، روبروی پارک اوستا برگزار خواهد شد . ( تفکیک رشـته ها متعاقبـاً اعلام خواهد شد . )

5 . مصاحبه رشته های علوم پایه و دندانپزشکی دکتری تخصصی Ph.D ( مطابق جدول شماره 1 به شرح ذیل می باشد .)

6 . مصاحبه تمامی رشته های دکتری پژوهشی Ph.D by Research ( مطابق جدول شماره 2 به شرح ذیل می باشد . )

تذکر مهم : داوطلبان موظف اند جهت کسب اطلاع از زمان دقیق مصاحبه رشته ی خود به سایت اینترنتی دانشگاه مورد نظر مراجعه و یا از معاونت آموزشی آن دانشگاه پیگیری نمایند .

عدم حضور به موقع در مصاحبه به منزله انصراف از آزمون می باشد .

بر اساس جدول ذیل مصاحبه مقطع دکتری تخصصی پژوهشـی بـرای هـر سازمان / مؤسسه / دانشـگاه علـوم پزشـکی در بـازه زمـانی مشخصی برنامه ریزی شده است که انجام مصاحبه ها توسط مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری تخصصـی پژوهشـی بـا مـدیریت معاونت پژوهشی و نظارت معاونت آموزشی ( آئین نامه و دستورالعمل دوره دکتری تخصصی پژوهشی و فرم مصاحبه اسـتاندارد ) در هر دانشگاه انجام می شود .

توضیح : به دلیل تعدد مراکز تحقیقاتی بعضی از دانشگاه های علوم پزشکی از جمله دانشگاه های تیـپ یـک ، مصـاحبه کلیـه رشـته ها به صورت متمرکز در محل معاونت پژوهشی آن دانشگاه انجام خواهد شد .

برای دریافت جدول زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی وزارت بهداشت 98 کلیک کنید

برای دریافت جدول زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی وزارت بهداشت 98 کلیک کنید

جهت مشاوره در زمینه مصاحبه دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ضوابط و شرایط خاص برخی از دانشگاه های علوم پزشکی در پذیر ش دکتری تخصصی 98

شرایط و ضوابط مربوط به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ (عج) 

در رشته های مربوط به این دانشگاه، داوطلبان رسمی سپاه، سایر نیروهای مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) در چند رشته به شرح زیر مجاز به انتخاب خواهند بود:

 • سپاه: اعضای رسمی سپاه پاسداران با ارائه ی مجوز شرکت درآزمون از ردهی خدمتی مربوطه
 • سایر نیروهای مسلح: شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با ارائهی مجوز شرکت درآزمون از رده ی خدمتی مربوطه
 • این دانشگاه تعهدی در خصوص تأمین خوابگاه ندارد.
 • پذیرش برای سایر نیروهای مسلح با پرداخت شهریه میباشد. 
عضو رسمی سایر نیروهای مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)(خواهر و برادر)  عضو رسمی سپاه پاسداران  رشته 
خواهر  برادر 
  *    *پرستاری
  *    *روانشناسی نظامی
  *    *علوم تشریحی
    *زیست فناوری پزشکی
  *    *فیزیولوژی
  *    *فیزیولوژی ورزشی
    *علوم اعصاب
  *    *توکسین های میکروبی

شرایط و ضوابط مربوط به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

 • – تمامی داوطلبان متقاضی باید عضو رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران باشند. (ارائهی گواهی عضویت معتبر به تـاریخ شـهریور ماه 1394 به بعد)
 • – ارائهی مجوز شرکت در آزمون از یگان مربوطه الزامی است.
 • – حداقل50 درصد از ظرفیت پذیرش مربوط به داوطلبان مرد خواهد بود.
 • – موافقت تام از اداره بهداشت یگان مربوطه مبنی بر تحصیل تمام وقت و انتساب تحصیلی الزامی است.
 • – تحصیل در دانشگاه، غیرشبانهروزی بوده و دانشگاه تعهدی در قبال خوابگاه و ایاب و ذهاب ندارد.

شرایط، ضوابط و تسهیلات دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان ورودی دانشکده علوم پزشکی 

1- به دانشـجویان رتبـهی برتـر دوره ی روزانـه (در رشـته هـایی کـه حـداقل 3 دانشـگاه دولتـی در آنهـا پـذیرش دانشـجو دارنـد) هدایا و اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) به شرح زیر با رعایت تبصره های مربوط تعلق میگیرد:

 • 1-1) دانشــجویان رتبــه ی اول آزمــون کتبــی  سراســری مرکــز  ســنجش آمــوزش پزشــکی: 15 میلیــون تومــان هدیــه و 2/5 میلیون تومان گرانت
 • 2-1) دانشـجویان رتبـه ی دوم آزمـون کتبـی سراسـری مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی: 12 میلیـون تومـان هدیـه و 2 میلیـون تومان گرانت
 • 3-1) دانشــجویان رتبــه ی ســوم آزمــون کتبــی  سراســری مرکــز  ســنجش آمــوزش پزشــکی: 10 میلیــون تومــان هدیــه و 1/5 میلیون تومان گرانت
 • 4-1) در رشته هایی کـه دو دانشـگاه دولتـی در آنهـا پـذیرش  دانشـجو دارنـد،  تنهـا بـه رتبـه ی اول آزمـون کتبـی سراسـری کـه توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار میشود مبلغ 12 میلیون تومان هدیه پرداخت میشود.

تبصره 1- تعلـق هـدایا و گرانـت فـوق مشـروط بـر آن اسـت کـه دانشـجو در مرحلـه مصـاحبه علمـی منطقـه آمایشـی مربـوط بـه دانشــگاه، کــه توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی برگــزار میشــود نیــز رتبــههای یــک تــا ســه را در بــین شرکت کنندگان کسب کرده باشند.

تبصره 2- یک سوم مبلغ هدیه تـا پایـان نـیمسـال دوم تحصـیلی و البـاقی در نـیمسـال هـای بعـد و بـر اسـاس پیشـرفت تحصـیلی دانش جو در طول تحصیل پرداخت میشود. داوطلبان برای آگاهی از شرایط پرداخت به “شیوه نامه اعطای جایزه به پذیرفته شدگان برتر مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری آزمون ورودی” در سایت حوزه معاونت آموزشی بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و استعدادهای درخشان مراجعه نمایند.

2- دانشـگاه بـه دانشـجویان رتبـه اول (در رشـتههایی کـه حـداقل 4 دانشـگاه دولتـی در آنهـا پـذیرش دانشـجو دارنـد)، مبلـغ 5 میلیون تومان وام قرض الحسنه بلندمدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی پرداخت مینماید.

3- دانشـگاه تربیـت مـدرس در سـال 98 بـر حسـب رشـته تحصـیلی از مبلـغ 3/5 تـا 10 میلیـون تومـان اعتبـار پژوهشـی بـرای حمایت از رساله های دانشجویان دوره ی روزانه در نظر گرفته است.

4- به کلیـه ی دانشـجویان دوره هـای روزانـه، براسـاس تبصـره ی 6 مـاده ی 55 آیـیننامـه ی اسـتخدامی اعضـای هیـأت علمـی، (در صـورت گذرانـدن دروس مربـوط و شـرکت در جلسـهی صـلاحیت مدرسـی) گـواهی صـلاحیت مدرسـی اعطـا خواهـد شـد. (ایـن گـواهی عـلاوه بـر اعطـای دو پایـه اضـافی هنگـام جـذب، مـیتوانـد امتیـازی بـرای فـارغ التحصـیلان ایـن دانشـگاه در جـذب بـه عنوان هیأت علمی در سایر دانشگاهها محسوب شود.)

5- دانشگاه تمهیدات لازم را به منظور استفاده دانشجویان دوره های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از کشور (بورس کوتاه مدت) با توجه به شرایط و ضوابط موجود فراهم نمود و در این راستا نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد.

6- در چــارچوب ضــوابط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، میــزان کمــک هزینــه تحصــیلی دانشــجویان مقطــع دکتری تخصصی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در هر سال متناسب با بودجه ای که توسط مراجع ذیصلاح در سقف بودجه تخصیصی سالیانه دانشگاه بدین منظور اختصاص داده میشود تعیین و پرداخت خواهد شد.

*شیوه نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در سایت دانشگاه قابل مشاهده است.

7- بـه رتبـه هـای1 تـا 5 آزمـون سراسـری دوره هـای دکتـری روزانـه، طبـق ضـوابط امتیـاز بیشـتری بـرای سـکونت در خوابگـاه مجردی از نیمسال دوم داده میشود.

8- با توجه به محدودیت ظرفیـت خوابگـاه، واگـذاری خوابگـاه بـه صـورت مجـردی فقـط بـه دانشـجویان روزانـه بـه طـور تـدریجی در طول نیمسالهـای اول و دوم خواهـد بـود و مـدت سـکونت حـداکثر تـا پایـان نـیمسـال هشـتم در مقطـع دکتـری بـا پرداخـت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیم سال است. ضمناً به دانشجویان روزانه شاغل و بورسیه  خوابگاه تعلق نمیگیرد.

9- دانشگاه امکان تأمین خوابگاه و امکانات رفاهی برای دوره های شهریه پرداز  را ندارد.

10- دانشـگاه فاقـد خوابگـاه متـأهلی میباشـد. متقاضـیان واجـد شـرایط کمـک ودیعـه مسـکن بـر اسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به درخواست وام مذکور میباشند.

11- وعـده ناهـار بـر اسـاس اعتبـار تـامینی از سـوی صـندوق رفـاه و قیمتهـای مصـوب ایـن صـندوق بـه کلیـه دانشـجویان، در سـنوات مجـاز تحصـیلی، در روزهـای غیرتعطیـل از شـنبه تـا چهارشـنبه ارائـه میشـود. لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـه دانشـجویان روزانه ساکن خوابگاههای دانشگاه علاوه بـر وعـده ناهـار، وعـده صـبحانه و شـام نیـز طبـق قیمتهـای مصـوب صـندوق رفـاه ارائـه میشود.

12- پرداخـت هـر گونـه وام بـه صـورت محـدود و براسـاس اعتبـار تـأمینی از سـوی صـندوق رفـاه دانشـجویان وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

13- داوطلب ان دورهی ش هریهپرداز ض روری اس ت قب ل از انتخ اب رش ته، ب رای آگ اهی از می زان ش هریه ب ه پورت ال معاون ت آموزشـی دانشـگاه مراجعـه کننـد. در ضـمن ایـن شـهریه صـرفاً بابـت ارائـهی خـدمات آموزشـی بـوده و شـامل خـدمات رفـاهی نمیباشد.

14- داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه، به سایت دانشگاه مراجعه کنند.

*نشانی اینترنتی دانشگاه: www.modares.ac.ir

شرایط و ضوابط مربوط به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه شاهد 

1- اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام

2- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

3- عدم سابقه ی وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروه های غیرقانونی

4- نداشتن سابقه ی محکومیت کیفری موثر

5- پایبندی کامل به ضوابط و مقررات دانشگاه

6- رعایت کامل ضوابط پوشش اسلامی و شئونات اسلامی برای خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملی به چادر به عنوان حجاب برتر برای خواهران ضروری است)

بدیهی است در خصوص صلاحیت های عمومی متقاضیان دوره و احراز موارد فوق، بررسی لازم از سوی هسته ی گزینش دانشگاه  صورت گرفته و پذیرش نهایی داوطلبان منوط به تأیید هستهی گزینش دانشگاه خواهد بود.

لازم به ذکر است داوطلبانی که تمایل دارند دانشگاه شاهد را انتخاب کنند، لازم است در تاریخی که اعلام خواهد شد جهت گزینش به دانشگاه شاهد مراجعه نمایند. این داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه شاهد به نشانی www.shahed.ac.ir  مراجعه کنند.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 12 =