دانشگاه پیام نور

مقررات نظام وظیفه فراگیر پیام نور

شرایط وظیفه عمومی داوطلبان آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور

مقررات نظام وظیفه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اعلام شد :

برابر ضوابط در دوره دانشپذیری معافیت تحصیلی به دانشپذیران تعلق نمیگیرد، لذا داوطلبان مرد علاقمند به تحصیل در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور(نوبت بیستم) علاوه بر داشتن شرایط مندرج در بندهای (عمومی و اختصاصی) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر مجاز به شرکت در ثبت نام آزمون سراسری دوره دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر میباشند و لازم است به هنگام قبولی قطعی و ثبت نام آن را به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهند:

جدول مقررات وظیفه عمومی ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

کد

شرح وضعیت نظام وظیفه

1

کارت پایان خدمت هوشمند

2

کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران، موارد خاص و…)

3

متولدین سال 1354 و قبل از آن، مشروط بر آنکه تغییر سن نداده باشند.

4

مشمول دانش آموخته مقطع کارشناسی (درسنوات مجاز تحصیلی) دارای برگ آماده به خدمت بدون مهر غیبت (که زمان پذیرش و ثبت نام قطعی دانشجویی ایشان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد).

تبصره: این داوطلبان (در دوره دانشپذیری) در صورتی که تاریخ اعزام آنان قبل از اعلام قبولی و شرو ع به تحصیل در دانشگا ه باشد،موظفند در موعد مقرر مندرج در برگ اعزام توسط ناجا، به خدمت وظیفه عمومی اعزام و پس از قبولی در آزمون دانش پذیری در هنگام تبدیل وضعیت به دانشجویی به شرط نداشتن غیبت سربازی در سر رسید تاریخ اعزام به خدمت آنان؛ با مراجعه به مرکز محل تحصیل خود تقاضای ترخیص و صدور معافیت تحصیلی نمایند.

5

دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی- که حداکثر تا تاریخ 98/11/30 در سقف سنوات مجاز تحصیلی (برابر تبصره 1 و 2 ماده 33 قانون وظیفه عمومی) دانش آموخته میشود (فاقد غیبت سربازی)

تبصره: پذیرفته شده ای که بعد از قبولی قطعی در آزمون- هنگام ثبت نام و تبدیل وضعیت به دانشجویی در دانشگاه- مدت یکسال از تاریخ دانش آموختگی وی در دوره کارشناسی سپری نشده باشد نیازی به ارائه ی برگ اعزام به خدمت ندارد.

6

دانش آموخته مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی دانش آموخته شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از یک سال سپری نشده و وارد غیبت نشده باشد.

7

کارکنان متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها (دانش آموخته دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد) – با ارائه گواهی اشتغال به خدمت مبنی بر « تعهد خدمت و معافیت از انجام خدمت سربازی پس از انجام مدت تعهد » و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

8

کارکنان پایور و شاغل در نیروهای مسلح– با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و حکم کارگزینی و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

9

طلبه علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی و دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه معتبر (در صورت تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان، خراسان).

تبصره 1: این داوطلبان که قصد ادامه تحصیل به موازات آن در یک رشته دیگر در دانشگاه پیام نور را دارند پس از قبولی در آزمو ن با ارائه تصویری از همان معافیت تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل از حوزه علمیه در هر نیم سال تحصیلی میتوانند در سنوات مجاز از تاریخ شروع به تحصیل رشته اول ادامه تحصیل دهند.

تبصره 2: بر اساس مصوبه شماره 292 شورای محترم عالی حوزه های علمیه، طلابی که قصد شرکت در این آزمون را دارند باید براساس مصوبه فوق مجوز لازم از مرکز مدیریت های حوزه های علمیه (قم ، اصفهان و خراسان) دریافت نمایند.

تبصره 3: بدیهی است هر موقع حوزه علمیه، معافیت تحصیلی دانشجو و طلبه ای را خاتمه یافته اعلام نماید، ادامه تحصیل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی است.

10

مشمول دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی،کفالت و…) در مدت اعتبار آن.

این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و بایستی درخواست معافیت تحصیلی نموده و در صورت داشتن شرایط، مجوز ادامه تحصیل از معاونت وظیفه عمومی شهرستان محل تحصیل صادر خواهد شد.

ارائه کارت معافیت دائم در هنگام ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویی و یا معافیت تحصیلی پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، الزامی است.

11

کارکنان وظیفه (لیسانس) اعزامی شاغل به خدمت ((سربازان در حال خدمت)) در نیروهای مسلح و سایر نهادها فاقد غیبت قبل از اعزام – با ارائه گواهی اشتغال به خدمت وتصویر برابر با اصل گواهی اعلام پایان تحصیلات مقطع قبلی صادره به ناجا.

تبصره: این داوطلبان پس از قبولی در آزمون دانشپذیری، در صورت داشتن غیبت قبل از اعزام و یا اخراجی قبلی در این مقطع باشند، ترخیص نخواهند شد.

12

دانشجوی انصرافی دانشگاه ها که در سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه (موضوع تبصره 1 ماده 33 ) انصراف داده؛ به شرط اینکه از تاریخ انصراف در رشته قبلی تا زمان پذیرش در رشته و دانشگاه جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.

تبصره: دانشجویانی که در سن مشمولیت از تاریخ 90/8/22 به بعد از امتیاز یک بار انصراف از تحصیل استفاده نکرده باشند در غیر این صورت مجاز به شرکت در دوره و آزمون نیستند

شرایط وظیفه عمومی داوطلبان آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور

درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجوی مشمول پذیرفته شده در صورت عدم غیبت اولیه، بعد از قبولی قطعی در آزمون دانشپذیری ( از زمان تبدیل وضعیت به دانشجویی و شروع به تحصیل) انجام گرفته و سنوات تحصیل وی از نظر معافیت تحصیلی، از این زمان (یعنی دانشجویی) محاسبه می گردد. و هیچ خدماتی به مشمولان که دانش پذیر میباشند، تعلق نخواهد گرفت.

مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه، معافیت تحصیلی برای آنان درخواست و صادر نخواهد شد.

دانشجویان مشمول اخراجی دانشگاهه ا و یا ترک تحصیل، تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا دریافت معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.

سقف سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی حداکثر 3 سال م ی باشد. در صورت عدم موفقیت در اتمام واحدهای دوره، طبق تبصره 2 ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و احراز سایر شرایط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت 3 ماه به دفتر پلیس + 10 ، حداکثر یک سال بعنوان سنوات ارفاقی با دریافت مجوز از وظیفه عمومی قابل افزایش خواهد بود. دانشجویی که حداکثر در مدت مذکور دانش آموخته نشود، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهد بود.

طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب هیأت محترم وزیران، دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی(سنوات اولیه + ارفاقی که توأم با دریافت مجوز از وظیفه عمومی بوده) موفق به فراغت از تحصیل نشوند از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر محروم میگردند.

دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه ها میبایست جهت دریافت معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با برگ درخواست معافیت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس+ 10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه و اقدام نمایند، در غیر این صورت مجاز به تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل می آید.

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی سبز مشاور نیز آماده اند تا با بررسی مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور داوطلبان را در این مرحله یاری نموده و ثبت نام آن ها را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی انجام دهند.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + پنج =