دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی

در این دسته اقدام به انتشار و اطلاع رسانی تمامی اخبار و اطلاعیه های مرتبط با دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی خواهیم نمود.